SPp608 Inkluzivní didaktika II – matematická a digitální gramotnost

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Olbertová (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SZZ ze speciální pedagogiky Absolvování předmětu Inkluzivní didaktika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům základní informace, postupy, strategie a možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem předmětu je rozvoj teoretických i praktických znalostí a dovedností, které umožní studentovi pracovat s moderními technologiemi v oblasti vzdělávání. Tyto technologie pak mohou být vhodně aplikovány do různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky v heterogenní třídě, to vše s ohledem na rizika i potřeby cílových skupin. Předmět integruje poznatky z matematiky, informatiky, pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• zná podpůrné strategie výuky v přírodovědných, technických předmětech a v matematice;
• dokáže zvolit vhodné metody a formy práce pro výuku v heterogenní třídě;
• umí použít speciální pomůcky a technologie, pomáhající žákům se speciálními vzdělávacími potřebami překonávat bariéry;
• umí využívat informační a komunikační technologie ve výuce matematiky a dalších technických předmětů;
• má dovednosti potřebné k cílené speciálně pedagogické podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v procesech učení.
Osnova
 • 1. Gramotnost jako terminologický komplex. Vzdělávací strategie reflektující gramotnost ve společnosti 21. století. Kompetence pro 21. století.
 • 2. Cíle výuky matematiky. Edukační procesy, metody a formy práce výuky matematiky, organizace vyučovacího procesu, včetně materiálních a technických prostředků. Aktivní činitelé ve vyučování matematice.
 • 3. Inovativní a alternativní pedagogické programy (kooperativní a zkušenostní učení, Hejného metoda, metody kritického myšlení, učení v online prostředí apod.).
 • 4. Diagnostika a hodnoceni a klasifikace v matematice. Problematika přechodu mezi 1. a 2. stupněm základní školy a poté mezi základní a střední školou.
 • 5. Úloha učitele v procesu osvojování technických vědomostí, dovedností a návyků.
 • 6. Žák jako objekt i subjekt edukace, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice, technických a přírodovědných předmětech.
 • 7. Technologicko-didaktické znalosti učitele – použití speciálních pomůcek, posouzení efektivity jejich využití ve výuce (zaměřeno na žáky se specifickými poruchami učení).
 • 8. Technologicko-didaktické znalosti učitele – použití speciálních pomůcek, posouzení efektivity jejich využití ve výuce (zaměřeno na žáky s oslabením kognitivních funkcí).
 • 9. Technologicko-didaktické znalosti učitele – použití speciálních pomůcek, posouzení efektivity jejich využití ve výuce (zaměřeno na žáky s oslabeným sluchovým vnímáním).
 • 10. Technologicko-didaktické znalosti učitele – použití speciálních pomůcek, posouzení efektivity jejich využití ve výuce (zaměřeno na žáky s oslabeným zrakovým vnímáním).
 • 11. Využití ICT v inkluzivní pedagogice. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu. Komunikace a spolupráce prostřednictvím ICT. Digitální generace. Prezentace. Vizualizace. Webináře. Trendy, výzvy, možnosti. Virtuální realita. Koncepty rozšířené reality. 3D tisk, modelování,…
 • 12. Počítačová bezpečnost. Hygiena, ergonomie, pravidla bezpečnosti práce s ICT. Technostres – vymezení, typy a důsledky, informační neuróza, prevence.
Literatura
  povinná literatura
 • Watkinson, A. (2013) Informační a komunikační technologie pro inkluzi. Pokrok a příležitosti evropských zemí. Brusel: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání.
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role Rámcových vzdělávacích programů v rozvoji digitální gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine, Jan Chromý, 2016, roč. 13., 3/2016, s. 1-5. ISSN 1214-9187. info
 • HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. Třetí vydání. Praha: Portál, 2015. 232 stran. ISBN 9788026209010. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Kapitoly z didaktiky matematiky : (slovní úlohy, projekty). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 84 s. ISBN 9788021054196. info
 • ZIKL, Pavel. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 127 s. ISBN 9788024738529. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido . edice pedagogické literatury, 2007. 96 s. Dotisk 1. vydání. ISBN 80-85931-89-3. info
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. Brno: Paido, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141. info
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další poruchy učení u žáků 2. stupně ZŠ. první. Praha: IPPP ČR, 2006. s. 127-133, 7 s. ISBN 80-8656-13-5. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. 92 s. ISBN 80-210-2641-3. info
Výukové metody
Seminář, praktické ukázky, video, doporučená literatura. Skupinové diskuse, kooperativní učení, příprava portfolia, zážitkové aktivity, samostatná četba zadaných textů, tvorba myšlenkové mapy, prezentace příkladů dobré praxe.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému absolvování je nutno 75 % správných odpovědí). Zpětná vazba bude probíhat ústní zkouškou. Další požadavky budou upřesněny v Organizačních pokynech v ISu a na první konzultaci předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.