SV4BP_MULP Multikulturní výchova (přednáška)

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 11:10–11:55 učebna 34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět oblastem multikulturní výchovy. Na základě nabytých znalostí bude schopen interpretovat jednotlivá témata a aplikovat je do jednotlivých aktivit MV.
Osnova
 • Objasnění pojmů jako je rasismus a jeho produkty, diskriminace, rasové násilí, multikulturalita, interkulturalita, kulturní šok, xenofobie, intolerance, pogrom, fundamentalismus, terorismus, agrese, holocaust, genocida, atd. Migrace – historie a současnost, přistěhovalectví v našich podmínkách, azylová politika ČR Současná situace v České republice – národnostní menšiny u nás Češi a Romové – historická hlediska a perspektivy Vytváření předsudků a postojů Multikulturní výchova – interkulturní, multietnická Antisemitismus – nejvytrvalejší zášť v dějinách lidstva Církve, náboženství, nová náboženská hnutí, ateismus- vzájemné konflikty a projevy intolerance, světová náboženství Diskriminace některých skupin ve společnosti (homosexuální menšiny, feminismus, postavení ženy ve společnosti, násilí na ženách,…šovinismus, nacionalismus,…) Projektování v oblasti multikulturní výchovy, projekty a programy na podporu interkulturalismu
Literatura
 • Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : 4. setkání Hnutí R : překonávání bariér ve vzdělávání (Variant.) : 4. setkání Hnutí R : v Praze 1.-2. prosince 1995 : Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesty k překonávání barié. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Vydání 1. Praha: Triton, 2006. 263 stran. ISBN 8072548662. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Tomáš DVOŘÁČEK. Multikulturní výchova pro kombinované studium. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningová podpora výuky. info
 • NĚMEC, Jiří. Multikulturní výchova v dnešní společnosti. 2003. info
 • MACHALOVÁ, Tatiana. Lidská práva proti rasismu. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001. 263 s. ISBN 80-7239-099-6. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. info
 • Pohlaví, gender a společnost. Edited by Ann Oakley - Milena Poláčková - Martin Poláček. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-403-6. info
 • FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 400 s. ISBN 80-2101798-8. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
 • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace. Ostrava: Aries, 1993. 106 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse o tématech multikulturní výchovy
Metody hodnocení
Seminární práce zaměřená na problematiku multikulturní výchovy, rozsah pět stran, práci nutné odevzdat prostřednictvím e-learningové lekce do 20. dubna 2009. Ke kolokviu (test) lze přistoupit až po odevzdání práce. Seminární práce může mít formu eseje, úvahy, vlastní reflexe, sebevyjádření, znepokojení, atd. Okruhy k seminární práci Multikulturní výchova v kontextu doby Historické souvislosti multikulturní výchovy Problémy MV Národnostní menšiny u nás Romové a většinová společnosti Antisemitismus a jeho podoby Migrace obyvatelstva – historie a současnost Přistěhovalectví v České republice Multikulturní výchova u nás i ve světě, USA, vybrané státy evropské i mimoevropské, začátky multikulturní výchovy v České republice Diskriminace některých skupin ve společnosti (homosexuální menšiny, diskriminace žen, projevy netolerance vůči handicapovaným občanům, atd. Náboženské konflikty Mezinárodní právo, Deklarace lidských práv, atd.
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=630
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.