SV4BP_SPP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška)

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 9:20–10:05 Dětské centrum
Předpoklady
Předmět je součástí společného základu prezenčního studia oboru Sociální pedagogika a volný čas. Není určen pro studenty specializace Speciální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět SV4BP_SPP1 Speciální pedagogika v teoretické rovině uvádí do problematiky edukace jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami. Na předmět na navazuje seminář Základy speciální pedagogiky.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- vymezit postavení oboru Speciální pedagogika v pedagogických a pomáhajících disciplích;
- definovat základní oblasti odborného zájmu oboru a možnosti přístupu k jedincům se specifickými potřebami;
- porozumět specifikům jednotlivých postižení a možnostem edukace jedinců s těmito postiženími.
Osnova
 • Osnova předmětu, okruhy pro závěrečnou zkoušku:
 • 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína. Pojetí, postavení v systému vědních oborů.
 • 2. Nástin vývoje historie SP. Současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.
 • 3. Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy (defekt, defektivita, socializace), komprehensivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody.
 • 4. Socializace, integrace/inkluze. Legislativa k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR po roce 1989.
 • 5. Speciálně-pedagogická diagnostika. Metody speciální pedagogiky.
 • 6. Integrovaný pedagogicko-psychologický poradenský systém. Výchovný poradce na školách, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centra, střediska výchovné péče.
 • 7. Specifické poruchy učení. Vymezení, etiologie, znaky, edukace dětí s parciálními nedostatky (poruchami učení).
 • 8. Psychopedie. Pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, charakteristika jednotlivých stupňů MR.
 • 9. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, DMO – formy, DMO jako kombinované postižení, chronická onemocnění – charakteristika, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění, problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným a zdravotním postižením.
 • 10. Etopedie. Pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.
 • 11. Logopedie. Etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.
 • 12. Surdopedie. Etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu.
 • 13. Oftalmopedie. Vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR.
 • 14. Kombinované vady – definice, rehabilitační třídy pomocné školy, bazální stimulace.
 • 15. Autismus – etiologie, znaky, edukace jedinců s autismem.
 • 16. Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika, význam použití.
 • 17. Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.
 • 18. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie. Dobrovolnictví v nemocnicích.
 • 19. Význam a pozice volného času v životě postiženého jedince. Styčné body speciální a sociální pedagogiky.
 • 20. Sociální pedagog, pedagog volného času ve speciálně-pedagogickém zařízení. Uplatnění, možnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • LECHTA, V. a kol. Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha : Portál, 2010, 440 s. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha : Portál, 2014, 272 s. ISBN 978-80-262-0602-6.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně-pedagogického poradenství. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
 • MÜLLER., O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc : UP, 2001. ISBN 80-244-0231-9.
 • MICHALÍK, J. aj. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 512 s. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
 • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha : Portál, 2009, 272 s. ISBN 973-80-7367-509-7.
 • KUCHARSKÁ, A. a kol. Školní speciální pedagog. Praha : Portál, 2013, 224 s. ISBN 978-80-262-0497-8.
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 792 s. Studium. ISBN 978-80-7367-566-0. info
  doporučená literatura
 • CHVÁTALOVÁ, I. Jak se žije dtem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1.
 • GILLBERG, CH.; PEETERS, T. Autismus zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-856-2.
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení: úspěšné složení zkoušky.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět nezapisují studenti, kteří studují specializaci Speciální pedagogika v rámci oboru Sociální pedagogika a volný čas.
Elektronická podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=790.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují SP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.