SV4BP_SoPg Sociální pedagogika (přednáška)

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:05–12:50 učebna 37
Předpoklady
Předmět je určen studentům bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je integrace stávajících znalostí z jednotlivých vědních disciplín (psychologie, sociologie, pedagogiky, filozofie apod.) a jejich propojení v kontextu hlavní disciplíny (oboru) sociální pedagogiky. Smyslem je také rozšíření spektra teoretických a praktických dovedností opírajících se o dovednost kritické reflexe, hledání analogií a komparace, schopnost reflektovat sociálně pedagogické jevy v každodenní realitě a vysvětlovat je prostřednictvím dostupných teorií nebo na základě vlastního výzkumu vytvářet teorie nové.
Osnova
 • Sociální pedagogika a její vymezení Sociální pedagogika v systému sociálních a pedagogických věd (historický náčrt). Vymezení předmětu sociální pedagogiky na základě předchozích znalostí. Typologie možných vymezení a jejich kritická reflexe. Vymezení sociální pedagogiky oproti vědám hraničním a příbuzným. Teorie sociální pedagogiky a její podíl na utváření sociálně pedagogického paradigmatu. Předmět sociální pedagogiky, obsahové zaměření a hlavní témata, kterými se zabývá moderní sociální pedagogika 21. století.
 • Funkce sociální pedagogiky (podle N. Huppertze a E. Shinzlera), komparace konceptů sociální pedagogiky v ČR, Německu, (Velké Británii), Polsku a Slovensku. Rozvoj sociální pedagogiky v ČR a v zahraniční ve 20. století. Kritické zhodnocení vývoje po 2. světové válce. Vztah sociální pedagogiky a sociální práce ve výše uvedených zemích.
 • Náznaky konstituování sociální pedagogiky v dílech významných filozofů, pedagogů a sociologů (J. H. Pestalozzi, P. Natorp, A. Diesterweg, G. A. Lindner, A. I. Bláha, F. Štampach, P. Pitter, S. Velinský, R. Wroczynský, atd.).
 • Sociálně pedagogické a sociologické teorie utvářející teoretický základ oboru.
 • Sociální svět dítěte. Procesy sociální inkluze, exkluze a koheze, teorie sociální reprodukce a rovnost vzdělávacích příležitostí, problém vzdělanostní mobility (reflexe ve výzkumu, viz např. Katrňák, T. Odsouzeni k manuální práci), teorie Basila Bernsteina – jazyková a sociální podmíněnost vzdělanosti, teorie P. Bourdieho a P. Willise.
 • Standardizovaný systém analýzy sociálního prostředí, vztažný systém a jeho rozkrývání (seminární cvičení).
 • Člověk jako celistvá osobnost v sociálním systému Jak nahlížet na člověka, jak interpretovat jeho chování v rámci existujících modelů. Vlastnosti osobnosti (např. model CREDOS a další), problematika subjektivního vnání a interpretace reality, sebepojetí a možné úniky do patologie, vlastnosti osobnosti a charakter ve spojení s osvojováním mravních norem a jejich porušováním (teorie sociálních deviací), zaměřenost osobnosti ve spojení s utvářením smyslu (V. Frankl). Utváření osobnosti a role sociálního pedagoga.
 • Memy a sociální pedagogika. Souvislost memů s procesem socializace a sociálním učením. Vymezení pojmů mem, gen, kulturogen, druhy memů, teorie memu. Memy a internet a možnosti šíření prostřednictvím sociálních sítí (viz české internetové memy). Vztah memů a jazyka. Neodarwinismus a sobecký gen.
 • Člověk a jeho interakce. Sociální pedagogika jako výchova sociálních vztahů. Teorie interakce a komunikace, transakční analýza. Člověk a mantinely pro chování a jednání.
 • Hodnoty, normy a jejich utváření, zdroje autority, rekapitulace vývoje mravního jednání, kulturní a sociální podmíněnost utváření mravních norem.
 • Sociálně znevýhodněné skupiny a jejich specifika. Jak poznávat a vytvářet podmínky pro rozvoj jedinců žijících ve specifických sociálních skupinách. Subkultury, etnické menšiny a minority, cizinci ve společnosti. Pojmové vymezení, charakteristika základních rysů, životní styl skupin. Teorie vzniku subkultur.
Literatura
  povinná literatura
 • NĚMEC, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Sociální determinanty vzdělávání - Orbis scholae 1/2009. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 1802-4637. info
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 215 s. ISBN 9788073673833. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 190 s. ISBN 8086429296. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
 • MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : (přehled sociologických teorií). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 8024602792. info
 • HOPF, Arnulf. Sociální pedagogika pro učitele :pomoc pro každý všední den ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 181 s. ISBN 80-7290-053-6. info
 • Teorie memů :kultura a její evoluce. Edited by Susan Blackmore - Jan Konvička. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 302 s. ISBN 80-7178-394-3. info
 • KABELE, Jiří. Přerody : principy sociálního konstruování. Vydání první. Praha: Karolinum, Nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 394 stran. ISBN 8071843598. info
  doporučená literatura
 • HRONCOVÁ, Jolana, Anna HUDECOVÁ a Tatiana MATULAYOVÁ. Sociálna pedagogika a sociálna práca. Vyd. 2. V Banskej Bystrici: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2001. 298 s. ISBN 80-8055-476-5. info
 • PŘADKA, Milan, Dana KNOTOVÁ a Jarmila FALTÝSKOVÁ. Prostředí a výchova. In Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PdF MU, 1999. s. 17-33, 16 s. ISBN 80-210-1946-8. info
 • PŘADKA, Milan. Počátky a příčiny vzniku sociální pedagogiky. In Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: MU, 1998. s. 5-17. ISBN 80-210-1946-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška Ukončení: zkouška Požadavky na ukončení: test.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1756
Podrobný sylabus je součástí elektronického kurzu. Viz odkaz. Klíč k zápisu sdělí vyučující předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.