SV4BP_SpPS Základy speciální pedagogiky (seminář)

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4BP_SpPS/01: každé sudé pondělí 13:00–14:40 učebna 24, T. Čech
SV4BP_SpPS/02: každé liché pondělí 13:00–14:40 učebna 24, T. Čech
Předpoklady
! SV4BP_ZSP1 Základy spec. pedagogiky 1 && ! SV4BP_ZSP2 Základy spec. pedagogiky 2 som && ! SV4BP_PEDI Pediatrie && ( NOW ( SV4BP_SpP1 Spec. pedagogika (před.) ) || SV4BP_SpP1 Spec. pedagogika (před.) ) && ! NOWANY ( SV4BP_ZSP3 Zákl. spec. ped. 3 logo , SV4BP_ZSP4 Zákl. spec. ped. 4 SPU , SV4BP_ZSP5 Zákl. spec. ped. 5 surdo , SV4BP_NEU0 Neurologie , SV4BP_PSCH Psychiatrie )
Předmět je povinnou součástí 3. semestru studia prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas (vyjma studentů specializace Speciální pedagogika). Navazuje na předmět SV4BP_SpP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška), který je zakončen zkouškou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Jiné omezení: Předmět určen pro studenty specializace DV a TPA; nezapisují studenti specializace SpP
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře budou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí z přednášek, návštěvy a hospitace ve speciálně-pedagogických zařízeních.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- vymezit postavení oboru Speciální pedagogika v pedagogických a pomáhajících disciplích;
- definovat základní oblasti odborného zájmu oboru a možnosti přístupu k jedincům se specifickými potřebami;
- porozumět specifikům jednotlivých postižení a možnostem edukace jedinců s těmito postiženími.
Osnova
 • PRAKTICKÉ OBLASTI VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRO PRÁCI V SEMINÁŘÍCH, OKRUHY KE ZKOUŠCE:
 • 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína. Pojetí, postavení v systému vědních oborů.
 • 2. Nástin vývoje historie SP. Současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.
 • 3. Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy (defekt, defektivita, socializace), komprehensivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody.
 • 4. Socializace, integrace/inkluze. Legislativa k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR po roce 1989.
 • 5. Metody speciální pedagogiky. Komplexní rehabilitační péče. 6. Integrovaný pedagogicko-psychologický poradenský systém. Výchovný poradce na školách, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centra, střediska výchovné péče, IPPP.
 • 7. Speciálně-pedagogická diagnostika.
 • 8. Psychopedie. Pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, charakteristika jednotlivých stupňů MR.
 • 9. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, DMO formy, DMO jako kombinované postižení, LMD, chronická onemocnění charakteristika, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění, problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným a zdravotním postižením. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie.
 • 10. Etopedie. Pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.
 • 11. Logopedie. Etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.
 • 12. Surdopedie. Etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu.
 • 13. Oftalmopedie. Vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR.
 • 14. Kombinované vady. Definice, rehabilitační třídy pomocné školy, bazální stimulace.
 • 15. Autismus. Etiologie, znaky, edukace jedinců s autismem.
 • 16. Alternativní a augmentativní komunikace charakteristika, význam použití.
 • 17. Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.
 • 18. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie. Dobrovolnictví v nemocnicích.
 • 19. Význam a pozice volného času v životě postiženého jedince. Styčné body speciální a sociální pedagogiky.
 • 20. Sociální pedagog, pedagog volného času ve speciálně-pedagogickém zařízení. Uplatnění, možnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně-pedagogického poradenství. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
 • MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289 s. ISBN 8024402319. info
 • MICHALÍK, J. aj. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 512 s. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
  doporučená literatura
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997.
 • NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství :struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 159 s. ISBN 80-7178-197-5. info
 • MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc. UP, 1999.
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.
 • ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaringologie a foniatrie. Brno: Paido. 1996, 2. přepracované vydání 1999.
 • SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých I. Olomouc: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-226-X.
 • PLEVOVÁ, M. Dítě v nemocnici . Brno : MU, 1997.
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník :[terminologický a výkladový]. 2. upr. a rozš. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2001. 223 s. ISBN 80-902536-2-8. info
 • Therapien in der soderpädagogischen Behandlung. Edited by Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 165 s. ISBN 8073150107. info
 • Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska. Edited by Jiří Jankovský. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 158 s. ISBN 8072541927. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace :vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 178 s. ISBN 80-7178-506-7. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. 123 s. ISBN 80-85931-91-5. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. 135 s. ISBN 80-85931-69-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie. Brno: Paido, 1998. 93 s. ISBN 8085931621. info
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 66 s. ISBN 8085931508. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. ISBN 8085931176. info
 • Obecná psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 189 s. ISBN 80-7066-955-1. info
 • Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vyd. Univerzita Karlova v Praze. ISSN 1211-2720.
Výukové metody
Výuka formou seminárních cvičení, vyžadujících pravidelnou individuální přípravu a samostudium studentů. Diskuse, prezentace zadaných úkolů.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář.
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na semináři a na připravených exkurzích;
- zpracování vybraného tématu ze speciálně-pedagogické problematiky a jeho přednesení v semináři prostřednictvím power pointové prezentace;
- odevzdání seminární práce (rozsah 3 strany) z vlastní návštěvy speciálně-pedagogického zařízení pro výchovu a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči práce bude obsahovat stručné seznámení se zařízením, zaměření, zřízení, zařazení klientů a jejich postižení, využívané metody práce s handicapovanými v zařízení, návaznost a spolupráce s dalšími subjekty apod.
Navazující předměty
Informace učitele
E-leraningová podpora výuky:
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=790
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět určen pro studenty specializace DV a TPA; nezapisují studenti specializace SpP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.