SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase 2 (P) )
Předmět je určen studentům prezenčního bakalářského obrou Sociální pedagogika a volný čas a jeho ukončení je jedním z předpokladů pro připuštění k souborné zkoušce z kompletu předmětů Výchova ve volném čase.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář navazuje na předmět Výchova ve volném čase (přednáška) a je zaměřen na metodickou přípravu praktických činností ve volném čase, plánovaní a přípravu pobytů ve volném čase (táborů, soustředění pro děti, klienty apod.). Smyslem seminárních cvičení je seznámit studenty s rozmanitou škálou volnočasových aktivit, a to primárně s ohledem na jejich metodickou přípravu, která reflektuje charakter činnost, věk účastníků, obtížnost atd. Každá aktivita musí mít jasně formulovaný cíl (čeho chceme dosáhnout). Tento cíl by v sobě měl zahrnovat vždy oba aspekty – vzdělávací a výchovný. Tyto aspekty ale nemusí být vždy v rovnováze. Některé aktivity mohou být zaměřeny spíše na osvojení znalostí, dovedností a vědomostí, jiné na vytvoření, případně upevnění vzájemných vztahů nebo na zdokonalení osobních charakterových vlastností účastníků. Důležité je, aby oba aspekty byly zohledněny.
Výstupy z učení
Každý student/ka vypracuje čtvrtletní plán aktivit = cca 10 setkání (pokud nebude určeno jinak) a dále vypracuje min. 10 metodických listů ke zvoleným volnočasovým aktivitám a jednu aktivitu představí názorně spolužákům v semináři. Po zpracování a po průběhu aktivity provede student/tka vlastní reflexi, poté proběhne reflexe skupiny.
Osnova
 • Tematické okruhy volnočasových činností/ aktivit/ úkolů: 1.Sportovní aktivity (student/ka má za úkol zpracovat metodiku sportovních aktivit, které jsou něčím zajímavé a netradiční. Lze vytvořit návrh různých aktivit nebo rozvoj jedné sportovní aktivity). 2.Výtvarné a rukodělné činnosti (student/ka má za úkol zpracovat metodiku výtvarných a rukodělných aktivit, které jsou něčím zajímavé a netradiční. V metodických listech je nutné zohlednit věk účastníků a zákonitosti jejich psychického vývoje). 3.Aktivizace seniorů, volnočasové činnosti pro seniory (student/ka má za úkol zpracovat metodiku aktivit pro seniory, je nutné zohlednit a na semináři představit zákonitosti vývojové psychologie této sociální skupiny). 4.Umělecké činnosti (foto, video, zpěv, tanec: student/ka má za úkol zpracovat metodiku uměleckých činností, které jsou něčím zajímavé, netradiční a mohly by ostatní spolužáky obohatit). 5.Činnosti směřující k rozvoji tvořivosti (student/ka má za úkol zpracovat metodiku činností, které směřují k rozvoji tvořivosti, je žádoucí a možné využití různých multimediálních nástrojů. V metodických listech je nutné zohlednit věk účastníků a zákonitosti jejich psychického vývoje). 6.Aktivity s tématikou globálního rozvojového vzdělávání (student/ka má za úkol zpracovat metodiku činností směřujících k tématům GRV, pro tento úkol je vhodné využít/ recyklovat předměty denní potřeby atd.) 7.Volnočasové aktivity zaměřené na nejrůznější svátky a tradice v roce (student/ka má za úkol zpracovat metodiku aktivit, které jsou tematicky zaměřené na nejrůznější svátky v průběhu roku. V metodických listech je nutné zohlednit věk účastníků a zákonitosti jejich psychického vývoje). 8.Terapeutické aktivity (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie…): student/ka má za úkol zpracovat metodiku aktivit, které jsou terapeutického charakteru. Součástí úkolu je vysvětlit a popsat terapeutickou složku činnosti. 9.Návrh volnočasového zařízení (student/ka zpracuje návrh podoby volnočasového zařízení, které v ČR zatím neexistuje či není dostupné v určitém regionu, kde jej navrhuje. Návrh bude obsahovat: cílové zaměření zařízení, cílovou skupinu, specifikaci zaměstnanců a motivaci pro jeho existenci, dále bude projekt zařízení obsahovat: zájmové sekce, tvůrčí týmy, prostorové zajištění, pravidla chování v zařízení atd.). 10.Návrh programu desetidenního pobytu (student/ka si připraví plán dlouhodobější výchovně-vzdělávacích akce pobytového typu. Vybraný student/tka vypracuje desetidenní podrobný program tábora/školy v přírodě se všemi náležitostmi. Součástí plánu je: organizační zabezpečení – hygienické směrnice, požadavky na pedagogické vedení, dokumentace; dále vymezení délky tábora, cílové skupiny, počtu účastníků, místa pobytu, programové náplně, celotáborové motivace, materiálního zabezpečení atd. Pobytová akce musí být netradiční formou představena na semináři spolužákům.) Dále: 11.Vaření (student/ka má za úkol zpracovat metodiku činností spojených s kulinářských uměním, tzn. příprava pokrmů a pochutin. Pro tento úkol je zásadní využít minimálních finančních nákladů. Na jednu aktivitu je povoleno využít ingrediencí max. za 30 Kč).
Literatura
 • PÁVKOVÁ, J. aj. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002.
 • HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-927-5.
 • NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 119 s. ISBN 80-7315-012-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9. info
 • PŘADKA, M. aj. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • PŘADKA, M. Kapitoly z dějin sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogiky zážitku. Brno : MU, 1992.
 • VÁŽANSKÝ, Mojmír a Vladimír SMÉKAL. Základy pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 176 s. ISBN 80-901737-9-9. info
 • Časopis Vychovávateľ. Bratislava : Educatio. ISSN 0139-6919.
 • Časopis Gymnasion. Praha : Prázdninová škola Lipnice. ISSN 1214-603X.
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Translated by Gabriela Nová. 2. vyd., v Dialogu 1. vyd. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. ISBN 80-85194-52-X. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Hry v přírodě (Variant.). Vyd. 2. Praha: Olympia, 1987. 629 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Hry v klubovně (Variant.). Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. : i. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1976]. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti [Zapletal, 1973]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. : i. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře : Homo ludens (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 1.Aktivní účast na semináři 2.Vypracování a odevzdání plánu volnočasových činností (10 setkání) a jejich metodického zpracování (metodický list min. 1 strana A4, velikost písma 12, dle charakteru činnosti kresby, nákresy, notové záznamy apod.); praktická realizace aktivity v semináři s důrazem na kvalitu metodického provedení; po schválení vyučující možnost zaslat metodický plán aktivit v elektronické podobě do moodlinky nejpozději do 31. 5. 2017. 3.Pokyny k přípravě činností/ aktivit: 4.Student/ka si stanoví věkovou skupinu (pokud není skupina dopředu určena), pro kterou je aktivita určena; vytyčí si cíl a úkoly, ke kterým by měla činnost směřovat. Zvolí metodu. 5.Vypracuje metodický postup pro realizaci s danou věkovou skupinou (za využití nákresů, didaktických pomůcek apod.) včetně motivace! 6.Podle metodického listu (odevzdat vyučujícímu + kopie do moodlinky) provede realizaci činnosti v semináři se spolužáky. 7.Provede sebereflexi úskalí a chyb ve zpracování a realizaci.
Navazující předměty
Informace učitele
E-learningová podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1507
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Splnění předmětu je jedním z předpokladů pro připuštění k souborné zkoušce z Výchovy ve volném čase (SV4BP_VCSZ).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4BP_VCS2