SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase 2 (přednáška)

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
( SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 (S) && SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (P) && SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 (S) ) || ( SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 (S) && SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (P) && NOW ( SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 (S) )) || ( NOW ( SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 (S) ) && NOW ( SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (P) ) && NOW ( SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 (S) ))
Předmět je primárně určen studentům prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas.
Předpokladem pro jeho ukončení je získání 3 zápočtů z předmětů:
Výchova ve volném čase (přednáška)
Výchova ve volném čase 1 (Teorie a metodika her)
Výchova ve volném čase 2 (Metodika volnočasových aktivit)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu budou studenti:
- znát základní pojmy oboru a historické výchovné koncepce v oblasti volného času (na základě studia primárních pramenů).
- schopni projektovat vlastní koncepce, kurzy, tábory s využitím specifických metod (her) apod.
Osnova
 • Témata přednášek, okruhy ke zkoušce:
 • 1. Člověk, společnost a výchova ve volném čase. Pojetí a funkce volného času.
 • 2. Typologie volnočasových aktivit ve vztahu k věku, pohlaví, vzdělání, lokalitě a dalších proměnných.
 • 3. Aktivity ve volném čase, obsahová náplň, klasifikace, význam, metody a formy práce. Předmět, funkce, principy a metody výchovy ve volném čase.
 • 4. Rodina a výchova dětí ve volném čase.
 • 5. Osobnost pedagoga (animátora) ve volném čase, styly vedení skupiny, klima ve skupině.Využití pedagogické diagnostiky při výchově ve volném čase.
 • 6. Historické pohledy na výchovu ve volném čase, výchovné koncepce realizované ve volném čase (např. Jezuité, J. J. Pestalozzi, G. Bosco).
 • 7. Výchovný systém E. T. Setona, R. S. S. Baden Powella, K. Hahna, A. B. Svojsíka, Jaroslava Foglara (celkové zhodnocení jejich pedagogického přínosu). Analýza výchovných principů, her, pojetí výchovy, hodnot a ideálů ve vztahu k dnešní mládeži. (Analyzujte výchovný systém autorů na základě samostudia (četby) jejich díla. Předpokládá se znalost minimálně pěti děl.)
 • 8. Vznik a význam organizované činnosti ve volném čase (YMCA, YWCA, Sokol, skauting, Liga lesní moudrosti, Česká tábornická unie atd.).
 • 9. Definice her a jejich atributy, výchovný význam her. Proč si (děti) lidé hrají? Teorie hry, jejich členění. Dějiny her, proměna funkcí, motivů, postojů a cílů her v jednotlivých vývojových etapách dějiny pedagogiky.
 • 10. Hra v pedagogických koncepcích některých představitelů (Platón, Aristoteles, Quintilianus, J. A. Komenský atd.) a využití hry v modelech alternativního vzdělávání.
 • 11. Jak tvořit a obměňovat hry. Hry rozvíjející myšlenkové operace, především divergentní či laterální myšlení. Hry jako prostředek a předpoklad pro tvořivý život. Hra jako cesta k řešení životních problémů. Nebezpečí hráčství (tzv. gamblerské hry), vznik závislosti a současný stav v ČR, možná řešení problému. Hra jako významný prostředek omezující dětskou kriminalitu a řešící antisociální problémy mládeže.
 • 12. Tzv. hry dlouhodobé (např. celotáborové, celoroční) při práci se stálými kolektivy. Práce s literárními předlohami a jejich přeměna v motivační kostru her. Hra v pojetí globální výchovy, tzv. hry simulační a hry ekologické, výchova k trvale udržitelnému životu, hry jako prostředek k pochopení systémových vztahů v přírodě a na celém světě.
 • 13. Sdružení a organizace pečující výchovu ve volném čase v ČR. Stručný historický přehled a zhodnocení organizované činnosti po roce 1948.
 • 14. Přehled sdružení a organizací pečujících o výchovu ve volném čase ve vybraných evropských zemích.
 • 15. Příprava a vedení akcí (výchovy, tábory apod.) Zajišťování akce v různých oblastech: výchovné, personální, hospodářsko-ekonomické, zdravotní, technické, apod.
 • 16. Animátor jako organizátor, chronologie přípravy celé akce, vyhodnocení, zpětné vazby, medializace atd.
 • 17. Právní předpisy, zákony, vyhlášky a normy při práci s dětmi a mládeží a při pořádání rozličných akcí. Bezpečností předpisy, Hygienické směrnice, Lesní zákon atd.
 • 18. K. Hahn a pedagogika zážitku, koncepce prožitkové terapie.
 • 19. Význam zážitku pro výchovu ve volném čase. Emoční prožívání z hlediska ontogeneze, subjektivní a objektivní nebezpečí při výchově zážitkem, zážitková terapie, význam pro primární sociální prevenci.
 • 20. Volnočasové aktivity a prevence sociálně patologických jevů. Význam volného času v prevenci primární, sekundární a terciární.
Literatura
 • PÁVKOVÁ, J. aj. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002.
 • HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-927-5.
 • NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 119 s. ISBN 80-7315-012-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9. info
 • PŘADKA, M. aj. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • PŘADKA, M. Kapitoly z dějin sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. 1. vyd. Praha : Portál, 2012, 176 s. ISBN 978-80-262-0450-3.
 • VÁŽANSKÝ, Mojmír a Vladimír SMÉKAL. Základy pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 176 s. ISBN 80-901737-9-9. info
 • Časopis Vychovávateľ. Bratislava : Educatio. ISSN 0139-6919.
 • Časopis Gymnasion. Praha : Prázdninová škola Lipnice. ISSN 1214-603X.
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogiky zážitku. Brno : MU, 1992.
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Translated by Gabriela Nová. 2. vyd., v Dialogu 1. vyd. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. ISBN 80-85194-52-X. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Hry v přírodě (Variant.). Vyd. 2. Praha: Olympia, 1987. 629 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Hry v klubovně (Variant.). Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. : i. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1976]. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti [Zapletal, 1973]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. : i. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře : Homo ludens (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. info
Výukové metody
Konzultace, diskuse s podněty k samostudiu a individuální přípravě k souborné zkoušce.
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace.
Ukončení: souborná zkouška.
Požadavky k ukončení - složaní zkoušky a získání 3 zápočtů z předmětů:
Výchova ve volném čase (přednáška)
Výchova ve volném čase 1 (Teorie a metodika her)
Výchova ve volném čase 2 (Metodika volnočasových aktivit)
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2364#section-7
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
Předpoklad pro ukončení: Úspěšně zakončení předmětů SV4BP_VCS1 a SV4BP_VVC z podzimního semestru a SV4BP_VCS1, SV4BP_VCS2 z jarního semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4BP_VCSZ