SV4MP_SPT Theories of social pedagogy

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SV4MP_SPT/01: Tue 10:00–11:50 učebna 41, D. Klapko
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The basic line of studies represents complex system view on submitted theories wtih incomposing of cultural – social and natural factors. The aim of studies is to stress the significancy of multifactor view on social phenomeons for purpose of their desription, explanation and prediction in the frame of educational reality. At the end of the course, the students will be able to: - Define the basic terms - Explain the basics and structure of covered social and pedagogical theories - Explain and interpret the topical social and pedagogical difficulties - Outline the possibilities to solve the topical issues based on the reading and own experience - Evaluate the importance of the topics covered for the theory and practice - Explain and formulate the positions and values in the framework of the topics covered.
Syllabus
 • 1. Structure of social theories. The issue of scientism social and natural sciences. 2. The Scientific paradigms (positivism, constructivism, structuralism, hermeneutics, phenomenology). 3. School as an instrument of the state in the context of the theory of social control. 4. Theory of educational reproduction. Equal access to education. 5th Globalisation of free time and its impact on various social groups. Technologization life and meaning of education. 6. Theory of mass communication. Normative theory of media behavior. Media culture. 7. Contemporary theories of education, postmodernism in education. 8. A critical theory, ideology, power, oppression, the concept of social inclusion. 9th postfeminism and gender studies.
Literature
  required literature
 • YOUNG, Iris Marion. Proti útlaku a nadvládě : transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Translated by Zuzana Uhde. Vyd. 1. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2010. 256 s. ISBN 9788070073414. info
 • Sociální kritika v éře globalizace : odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Edited by Marek Hrubec, Translated by Martin Brabec. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2008. 479 s. ISBN 9788070072868. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • BERGER, Peter L. and Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
  recommended literature
 • KATRŇÁK, Tomáš. Nerovnost v přístupu ke vzdělání (Unequal educational chances). Praha: Respekt Publishing, č. 26, 2010. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I : nárys filosofické hermeneutiky. Translated by David Mik. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010. 415 s. ISBN 9788087256046. info
 • Současné teorie moci. Edited by Daniel Kroupa. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. 144 s. ISBN 9788074140150. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Hana Antonínová. Čtvrté, rozšířené a p. Praha: Portál, 2009. 639 stran. ISBN 9788073675745. info
 • ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Variace na gender :poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita (Variations on the Theme of Gender. Poststructuralism, discourse analysis and gender identity). Praha: Academia, 2009. 200 pp. ISBN 978-80-200-1752-9. URL info
 • NAGL-DOCEKAL, Herta. Feministická filozofie : výsledky, problémy, perspektivy. Translated by Hana Havelková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 316 s. ISBN 9788086429687. info
 • KÖGLER, Hans-Herbert. Kultura, kritika, dialog. Translated by Jan Balon - Marek Hrubec. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2006. 187 s. ISBN 9788070072387. info
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Destined for Manual Job: Educational Reproduction in Working Class Family). Praha: Slon, 2004. 190 pp. Studie. ISBN 80-86429-29-6. URL info
 • WALZER, Michael. Interpretace a sociální kritika. Translated by Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 151 s. ISBN 80-7007-126-5. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Translated by Oldřich Selucký. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 247 stran. ISBN 8071782165. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
written exam, essay (five pages).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1257
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SV4MP_SPT