SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Tůma, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Květon, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 13:55–15:35 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6006/01: každou sudou středu 11:10–12:50 učebna 41, K. Vlčková
SZ6006/02: každou lichou středu 11:10–12:50 učebna 41, K. Vlčková
SZ6006/03: každou sudou středu 11:10–12:50 učebna 42, J. Mareš
SZ6006/04: každou lichou středu 11:10–12:50 učebna 42, J. Mareš
SZ6006/05: každé sudé úterý 13:00–14:40 učebna 42, J. Obrovská
SZ6006/06: každé liché úterý 13:00–14:40 učebna 42, J. Obrovská
SZ6006/07: každé sudé úterý 14:50–16:30 učebna 41, P. Květon
SZ6006/08: každé liché úterý 14:50–16:30 učebna 41, P. Květon
SZ6006/09: každou sudou středu 12:05–13:45 učebna 33, F. Tůma
SZ6006/10: každou lichou středu 12:05–13:45 učebna 33, F. Tůma
SZ6006/11: každé sudé úterý 13:00–14:40 učebna 41, K. Lojdová
SZ6006/12: každé liché úterý 13:00–14:40 učebna 41, K. Lojdová
SZ6006/13: každé sudé úterý 13:00–14:40 učebna 24, K. Vlčková
SZ6006/14: každé liché úterý 13:00–14:40 učebna 24, K. Vlčková
SZ6006/15: každé sudé úterý 14:50–16:30 učebna 24, K. Vlčková
SZ6006/16: každé liché úterý 14:50–16:30 učebna 24, K. Vlčková
SZ6006/17: každou sudou středu 9:20–11:00 učebna 41, F. Tůma
SZ6006/18: každou lichou středu 9:20–11:00 učebna 41, F. Tůma
SZ6006/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Mareš
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6606 Research in the Educational Practice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickou podobou výzkumu a jeho realizací, která je blízká práci pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů pedagoga) a vybavit je základními metodologickými znalostmi a dovednostmi.
Výstupy z učení
• Student zná základní přístupy ke zkoumání školní reality (především ke zkoumání chování a postojů aktérů školního vzdělávání a výsledků vzdělávání).
• Umí naplánovat, zrealizovat a evaluovat jednoduchý projekt akčního výzkumu.
• Dokáže ve vazbě na výzkumnou otázku zvolit vhodnou metodu sběru dat, vzorek a postup analýzy dat.
• Umí data zpracovat a interpretovat zjištěné výsledky a srozumitelným způsobem je písemně i ústně prezentovat s respektováním pravidel APA.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova) – témata přednášek a náplň seminářů
 • 1.Výzkum ve vazbě na školní praxi. Základní přístupy ke zkoumání školní reality. Příklady realizovaných výzkumů. Kdo jsou aktéři výzkumů realizovaných ve škole? Respondent, účastník výzkumu; výzkumník jako návštěvník, zúčastněný pozorovatel, aktér…
 • Data ve školní praxi (žákovské výtvory, výsledky testů, slohové práce, diskuse, portfolia, sešity,...).
 • Jak pomáhá výzkum zkvalitňovat pedagogickou práci? Příklady využití výsledků výzkumu v každodenní pedagogické práci. Účast školy, třídy, žáka ve výzkumu (mezinárodní, národní, účelové – studenti aj.).
 • Designy a typy výzkumu. Kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum.
 • Příklady designů výzkumů:
 • •Případová studie (životní příběhy/biografie, portréty žáků, učitelů, případové studie škol).
 • Studium literatury: vícečetné případové studie týmu E. Walterové apod.
 • •Školní etnografie a další.
 • Studium literatury: k přečtení něco od Pražské školní etnografie – výběr dle zájmu: např. Rvačka od Bittnerové, typy žáků.
 • •Pedagogický (kvazi)experiment.
 • •Evaluace.
 • Studium literatury: Cesta ke kvalitě – evaluační nástroje, TIMSS, PISA aj.
 • •Akční výzkum, charakteristika, fáze, příklady realizovaných výzkumů.
 • 2.Výzkumný projekt (plán práce výzkumníka) – co chci zkoumat (výzkumná otázka, hypotézy, proměnné), kde, na kom (výběr a velikost vzorku), jak (volba nástroje sběru dat v závislosti na designu výzkumu, postup při sběru, zpracování a vyhodnocení dat s použitím softwaru) a kdy (časový harmonogram). Validita, reliabilita.
 • Cvičení 1 (dovednost rozumět výzkumným sdělením a zpracovávat je pro vlastní účely): Student vytvoří dle zadaných kritérií APA anotaci o rozsahu max. 1 NS z doporučené nebo vlastní ukázky výzkumu. Anotace obsahuje téma, výzkumnou otázku, metody, výběr vzorku, vzorek, použité analýzy, informace k validitě a reliabilitě, hlavní výsledky, doporučení pro praxi a citaci daného výzkumu dle APA. Práci vloží do ISu.
 • 3.Pozorování (pozorovací schémata, vyhodnocení, práce s videonahrávkou, stínování činnosti učitele, ředitele, žáka).
 • Rozhovor (techniky dotazování, funkce otázek).
 • Cvičení 2 (pozorování – kódování nebo rozhovor – sběr dat): Student si volí buď cvičení na pozorování nebo rozhovor: Studenti mezi sebou navzájem realizují polostrukturovaný rozhovor (max. 20 min.) na zadané téma, rozhovor doslovně přepíší dle transkripčních pravidel, navrhnou úpravy ve struktuře rozhovoru, zlepšení pro vedení dalších rozhovorů, nebo zaznamenají do vybraného pozorovacího archu vybrané interakce ve školní třídě (1 vyučovací hodina), navrhnou způsob práce se získanými daty. Práci vloží do ISu.
 • 4.Sběr dokumentů a produktů činnosti – obsahová analýza.
 • Cvičení 3 (obsahová analýza, realizované ve výuce, reflektivní psaní – posilování sebereflexe v práci pedagogických asistentů). Práce s vlastními reflektivními zápisky v deníku z asistentské praxe, reflexe praxe jako jeden z nástrojů autoevaluace,... Práce s deníky z praxe, nápady pro podporu psaní u žáků ZŠ, práce se žákovským portfoliem apod.
 • 5.Dotazník, anketa…(sestavení a vyhodnocení).
 • Cvičení 4 (dotazník): Studenti mají v ISu k dispozici naskenovaných několik dotazníků od velmi dobře formulovaných a sestavených až po ty nevhodné, porušující veškerá pravidla. Studenti doplňují komentáře, v čem vidí chyby, zda dotazník zjišťuje, to co měl zadavatel v plánu apod., navrhují jiné formulace otázek nebo celých dotazníků. Úkol se vkládá do ISu. Studenti úkol realizují před výukou tématu Dotazník, kde budeme tématem zabývat.
 • 6.Znalostní (didaktický) test (sestavení a vyhodnocení).
 • Cvičení 5 (znalostní test): Student si dle zadaných kritérií zkusí sestavit didaktický test na vyučovací hodinu, ve které asistoval, na ověření konkrétních znalostí žáků, test po domluvě s cvičným učitelem zadá žákům a vyhodnotí ho, bude interpretovat výsledky, navrhne klasifikaci a navrhne opatření, která se na praxi pokusí implementovat. Zprávu vloží do ISu.
 • POVINNÁ LITERATURA
 • APA styl: Požadavky na úpravu rukopisů. Pedagogická orientace: URL: https://journals.muni.cz/public/journals/10/pokynyproautorydleapa_151113_pedor.pdf
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.
 • DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research. New York: Longman.
 • Gavora, P. (2002). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK.
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • Němec, J. Metodologický kurz v moodle: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=847
 • Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
 • Ukázky výzkumů
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, T., Chvál, M., & Walterová, E. (2011). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
 • Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • OECD (2014). Výsledky PISA 2012: Kreativní řešení problémů. Schopnosti žáků řešit problémy z reálného života. Paříž: OECD. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA-KreativRP/html5/index.html?&locale=CSY&pn=3
 • Pražská skupina školní etnografie (1995). Typy žáků: zpráva z terénního výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Šeďová, K. (2005). Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu: rodinná socializace dětského televizního diváctví. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica, U 10 (s. 123–132). Brno: Masarykova univerzita.
 • Tomášek, V. et al. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz
 • Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/800
Literatura
  povinná literatura
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z~http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 9788073673130. info
 • APA styl: Požadavky na úpravu rukopisů. Pedagogická orientace: URL: https://journals.muni.cz/public/journals/10/pokynyproautorydleapa_151113_pedor.pdf
Výukové metody
Přednáška a seminář vždy 1 x za 14 dní (6 x za semestr dvě hodiny výuky přednáška a dvě hodiny výuky seminář).
Metody hodnocení
• Studenti plní tři individuální cvičení, která odevzdávají v elektronické podobě v adekvátní úpravě dle normy APA do odevzdávárny v učebních materiálech v is.muni do odpovídající složky. Cvičení se odevzdávají 4 dny před dalším seminářem. Odevzdání těchto cvičení v termínech je podmínkou splnění předmětu. Oprava odevzdání cvičení je možná vždy pouze jednou u každého úkolu. Opravný termín odevzdání je do 11. 12. 2017 (úkol se vkládá do složky pro opravné termíny).
• Dále je k absolvování předmětu potřebná aktivní účast ve výuce (četba k daným výukovým setkáním, zapojení do diskuse a aktivit, příprava na výuku – odevzdání úkolů). Je možné max. jednou chybět. Další případné chybění je třeba nahradit v jiných seminárních skupinách předmětu (viz is), nejlépe na téma, na které student chyběl. Nahrazení se nahlašuje vyučujícímu ve výuce.
• Ke splnění předmětu je třeba mít min. 70 % správně ze znalostního testu, který se píše ve zkouškovém období.
Informace učitele
Studijní materiály k předmětu jsou také v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/SZ6006

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:40, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému