SZ6012 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
Mgr. Jirina Karasova (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Hošťálková (pomocník)
Mgr. Jirina Karasova (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6012/01: každé liché pondělí 11:00–12:50 učebna 30, J. Bradová
SZ6012/02: každé sudé pondělí 11:00–12:50 učebna 30, J. Bradová
SZ6012/03: každé liché pondělí 8:00–9:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/04: každé sudé pondělí 8:00–9:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/05: každé liché úterý 8:00–9:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/06: každé sudé úterý 8:00–9:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/07: každé liché pondělí 8:00–9:50 učebna 67, J. Bradová
SZ6012/08: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6012/09: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6012/10: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6012/11: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6012/12: každé liché pondělí 8:00–9:50 učebna 30, L. Škarková
SZ6012/13: každé sudé pondělí 8:00–9:50 učebna 30, L. Škarková
SZ6012/14: každé liché úterý 13:00–14:50 učebna 35, L. Škarková
SZ6012/15: každé sudé úterý 13:00–14:50 učebna 35, L. Škarková
SZ6012/16: každé sudé pondělí 8:00–9:50 učebna 67, J. Bradová
SZ6012/17: každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 38, M. Jurčík
SZ6012/18: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 38, M. Jurčík
SZ6012/19: každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 30, M. Fico
SZ6012/20: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 30, M. Fico
SZ6012/21: každé liché úterý 18:00–19:50 učebna 75, M. Jurčík
SZ6012/22: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 75, M. Jurčík
SZ6012/24: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 78, M. Fico
SZ6012/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Škarková
SZ6012/26: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 53, M. Fico
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
(a) seznámit studenta se specifiky pedagogické komunikace a umožnit mu orientaci v pojmosloví. K tomu budou vyučujícími využívány různé výukové metody a formy, které umožní studentům pozorovat a vyhodnocovat odlišnost pedagogické komunikace při využívání těchto metod a forem výuky;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu:
• student diskutuje o vybraných otázkách pedagogické komunikace. Při argumentaci využívá poznatky získané studiem odborné povinné literatury,
• student zhodnotí svou dosavadní pedagogickou komunikaci, pojmenuje její silné stránky, identifikuje možnosti, jak ji zlepšovat;
• student poskytne spolužákovi funkční zpětnou vazbu na komunikační dovednosti a prokáže tak osvojení si této dovednosti na potřebné úrovni a současně také porozumění pedagogické komunikaci v konkrétním pedagogické situaci.;
• student popíše a analyzuje výukovou či výchovnou situaci (je využíváno mimo jiné virtuálních hospitací z webu rvp.cz ) z hlediska pedagogické komunikace, využívá při tom odbornou terminologii. Navrhne alteraci výukové či výchovné situace, která koresponduje s pravidly efektivní pedagogické komunikace.;
Osnova
 • Výuka proběhne ve 3 oblastech: a) komunikace výuková (verbální a neverbální komunikace, pedagogická komunikace a interakce, prezentační dovednosti, zpětná vazba a otázky ve výuce) b) pedagogická komunikace v obtížných výchovných situacích (emocionální stránka pedagogické komunikace, akceptace, empatie, pozitivita, expresivita a humor, využití prostoru v pedagogické komunikaci, nenásilná komunikace, metoda poradních kruhů/way of Council) c) efektivní komunikace učitelů a rodičů (učitel – žák – rodič, techniky vedení rozhovoru, aktivní naslouchání).
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
  doporučená literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  neurčeno
 • Svoboda, J., & Jochmannová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
 • Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 135 s. ISBN 9788026201984. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse : the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth: Heinemann, 2001. vi, 208. ISBN 0325003785. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
Výukové metody
trénink pedagogické komunikace, výuková prezentace, sebereflexe, skupinová práce, skupinová diskuse, metoda komunikace v kruhu - Way of Council/poradní kruhy.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu:;
- max. 2 neúčasti (1 omluvená od lékaře);
- individuální vystoupení studenta (trénink pedagogické komunikace) zaznamenané formou videonahrávky (nahrávka výkladu), jímž prokáže osvojení pravidel efektivní pedagogické komunikace, zpětnou vazbu k vystoupení poskytne studentovi jak vyučující, tak ostatní studenti seminární skupiny;
- vypracování písemné sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků) k videonahrávce, cílem je zaměřit se na zvládnuté komunikační dovednosti Student vypracovává dílčí úkoly k vybraným tématům dle zadání vyučujícího (četba, skupinová práce). Individuální zpětná vazba bude studentovi poskytnuta v seminářích nebo prostřednictvím hodnoticího bloku v IS MUNI.
Informace učitele
Aktuální informace k výstupům ze semináře naleznete v učebních materiálech v isu. Výuka je organizována jako trénink komunikačních dovedností, který se střídá se studiem literatury a samostudiem nebo skupinovou prací. Výuka probíhá v sudých nebo lichých týdnech dle rozvrhu dané seminární skupiny. V rámci pedagogické komunikace v tématu: komunikace ve výchovných situacích bude zařazena metodická práce se sadou karet BEZRÁKOSKY, která pomáhá k řízení kázně ve školní třídě a rozvíjí komunikativní kompetence studentů učitelství. Vypracované úkoly se odevzdávají v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2021.