SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Šárka Hlaváčová (cvičící)
Mgr. Jitka Jeklová (cvičící)
Mgr. Klára Jonášová (cvičící)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Mgr. Jana Veseláková (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek (pomocník)
Mgr. Monika Nacházelová (pomocník)
Mgr. Hana Schulzová (pomocník)
Mgr. Oksana Yuriyivna Stupak, Ph.D., DrSc. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6046/Erasmus: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Trnová
SZ6046/01: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 33, K. Jonášová, T. Kohoutek, J. Veseláková
SZ6046/02: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 33, K. Jonášová, T. Kohoutek, J. Veseláková
SZ6046/03: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 33, K. Jonášová, T. Kohoutek, J. Obrovská
SZ6046/04: každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 33, K. Jonášová, T. Kohoutek, J. Obrovská
SZ6046/05: každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 34, J. Jeklová, D. Veselá
SZ6046/06: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 34, Š. Hlaváčová, D. Veselá
SZ6046/07: každou sudou středu 11:00–12:50 učebna 34, J. Jeklová, D. Veselá
SZ6046/08: každou lichou středu 16:00–17:50 učebna 33, J. Kratochvílová, J. Mareš
SZ6046/09: každou sudou středu 14:00–15:50 učebna 34, J. Jeklová, D. Veselá
SZ6046/10: každou lichou středu 14:00–15:50 učebna 41, Š. Hlaváčová, K. Vlčková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6646 Educational and Psychological Assessment in Teaching Practice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit budoucím učitelům zažít vybrané metody pedagogicko-psychologické diagnostiky na sobě samých a v konkrétních školních aplikacích.


Cílem je:
 • umět pracovat s informacemi, které se nabízí v průběhu výuky a ve škole
 • umět získat další údaje, které jsou relevantní pro pochopení individuálních výukových specifik konkrétních žáků, screening běžných problémů i práci se školní třídou jako skupinou.

 • Jedná se o navazující kurz, kterému předchází úžeji koncipovaný kurz v bakalářském studiu.


  Studenti se učí:
 • pracovat s daty dostupnými ve škole validním a reliabilním způsobem pro rozhodování a změny ve výuce a udržování či rozvíjení úspěšné výuky (evidence bassed instruction)
 • identifikovat indikátory případných problémů, využít dostupná data či dosbírat potřebná
 • zvolit si vhodný nástroj, vyhodnotit data a interpretovat je
 • navrhnout opatření, evaluovat je
 • na základě dat rozhodovat o diferenciaci a individualizaci ve výuce, podpoře specialistou, evaluaci efektivity vlastní praxe
 • komunikovat výsledky kolegům, žákům, rodičům a specialistům.
 • Výstupy z učení
  Na konci tohoto kurzu student:
 • vysvětlí základní přístupy diagnostikování žáka ve třídě (či skupině) a na škole.
 • dokáže interpretovat výsledky psychologického či speciálně pedagogického vyšetření a evaluovat navazující intervenci ve škole.
 • formuluje cíl komplexnějšího diagnostického postupu, zvolí vhodné diagnostické nástroje a zdroje informací.
 • zkonstruuje didaktický test či rozsáhlejší dotazník.
 • získaná data analyzuje základními technikami, interpretuje výsledky, prezentuje je ústně a písemně srozumitelným způsobem kolegům, žákům a rodičům a navrhuje implementaci a opatření na individuální úrovni.
 • Osnova
  • Přednáška č. 1, seminář č. 1 (vyučuje psycholog)
  • Přednáška:
  • Využití diagnostiky v různých pracovních kontextech učitele a její cíle. Systém poradenství ve školství. Spolupráce s odborníky při diagnostikování žáků a hledání vhodných opatření na podporu jejich učení a rozvoje. Etika v diagnostickém procesu, etika práce s výsledky. Autodiagnostika v práci učitele.
  • Seminář:
  • Zadání portfoliového úkolu, požadavků na ukončení předmětu. Příklad inspirativní praxe a práce s ním: analýza procesu, spolupráce, výsledku a opatření. Práce s výsledky a jejich komunikace (individuální specifičnost).
  • Přednáška č. 2, Seminář č. 2 (vyučuje pedagog)
  • Přednáška:
  • Diagnostika výsledků žáků. Přístupy k diagnostikování obtíží žáků v učení. Formativní hodnocení a hodnocení pro učení (assessment for/as learning). Žákovské prekoncepty a miskoncepty (concept cartoons, pojmové mapy).
  • Seminář: Diagnostikování obtíží žáků prakticky. Příprava ústní zkoušky.
  • Přednáška č. 3, seminář č. 3 (vyučuje pedagog)
  • Přednáška:
  • Diagnostika výsledků žáků. Školní didaktické testy (tvorba, operační struktura úlohy v návaznosti na cíle, ukázky dobrých a horších položek, výsledky a klasifikace). Využití testů pro formativní hodnocení. Strategie pro ústní a písemné zkoušení.
  • Seminář:
  • Tvorba didaktického testu, nebo ústní zkoušky a kritérií hodnocení.
  • Přednáška č. 4, seminář č. 4 (vyučuje psycholog)
  • Přednáška:
  • Diagnostika chování žáků, diagnostika problémového chování: pozorování, diagnostika interakce, sebeposouzení žáky. Individuální výchovný plán. Role učitele jako kontaktní osoby v případě potíží s chováním, spolupráce se školním poradenským pracovištěm a dalšími specialisty (psycholog, psychoterapeut, středisko výchovné péče atd.) a práce s doporučením specialistů. Spolupráce s rodiči. Podpora žáků ve třídě. Předcházení problémům, intervence a prevence.
  • Seminář:
  • Práce s diagnostickými metodami (pozorování, rozhovor, analýza produktů činnosti, projektivní metody), a nástroji a tvorba individuálního výchovného plánu.
  Literatura
   povinná literatura
  • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
  • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
  • Gavora, P. (1999). Akí su moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Práca: Bratislava.
  • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
  • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
  • KUBISZYN, Tom. Educational testing and measurement : classroom application and practice. Edited by Gary D. Borich. 9th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xv, 495. ISBN 9780470522813. info
   neurčeno
  • BROOKHART, Susan M. a Anthony J. NITKO. Educational assessment of students. Eighth edition. NY: Pearson, 2019. xiv, 535. ISBN 9780134807072. info
  • NITKO, Anthony J. a Susan M. BROOKHART. Educational assessment of students. Sixth edition. Harlow: Pearson, 2014. ii, 482. ISBN 9781292041025. info
  Výukové metody
 • teoretická příprava
 • skupinová diskuse
 • domácí příprava
 • četba
 • Metody hodnocení
  Kritéria pro udělení zápočtu:
 • splnění portfoliového úkolu - realizace diagnostické činnosti v praxi
 • splnění dílčích úkolů zadávaných v semináři.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6046