SZ6047 Školský a školní management

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová (přednášející)
Mgr. František Tůma, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6047/01: Po 16. 9. 13:00–16:50 učebna 53, Po 23. 9. 13:00–16:50 učebna 53, Po 4. 11. 13:00–16:50 učebna 53, Po 11. 11. 13:00–16:50 učebna 53, D. Veselá
SZ6047/02: Po 15:00–16:50 učebna 54, J. Bradová
SZ6047/03: St 10:00–11:50 učebna 34, J. Bradová
SZ6047/04: Po 8:00–9:50 učebna 22, D. Veselá
SZ6047/05: St 8:00–9:50 učebna 33, D. Veselá
SZ6047/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Bradová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6048 Inkluzivní vzdělávání , SZ6647 School Management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 117/140, pouze zareg.: 2/140, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/140
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy školského a školního managementu. Studenti porozumí základním teoriím a pojmům, které se váží k řízení škol a zorientují se v českých a zahraničních odborných zdrojích k dané problematice. Budou znát hlavní školskou legislativu a umět ji aplikovat ve své praxi. Naučí se pracovat se školskými a školními dokumenty a analyzovat procesy evaluace ve vybrané škole či školském zařízení. Odborným jazykem a formou budou písemně prezentovat výsledky analýzy.
Výstupy z učení
Výstupy z učení Na konci tohoto kurzu student: • zná a aplikuje základní pojmy školského a školního managementu, • umí pracovat s aktuálními legislativními a kurikulárními dokumenty a použít je v každodenní pedagogické praxi, • charakterizuje českou a evropskou vzdělávací politiku a diskutuje o vybraných tématech v kontextu aktuální školské legislativy, • popíše jednotlivé články řízení třídy, školy a školství a rozpozná specifika školského a školního managementu, • analyzuje dokumenty vnitřní a vnější evaluace vybrané školy a definuje jak se jednotlivé hodnocení projevují v její praktické činnosti.
Osnova
  • 1 Význam legislativy v profesi učitele. Základní pojmy a teorie. Školský a školní management, pedagogický management, manažerské kompetence učitele. Základní legislativa. Seznámení studentů se základními zákony a zdroji, kde je najdou. Organizační pokyny k předmětu + Informace k portfoliovému úkolu. 2 Pedagogický management: Kompetence učitele a třídního učitele z legislativního hlediska. Vedení třídnických hodin. Nový žák ve třídě. Učitel a mezioborový přesah jeho kompetencí. Organizace mimoškolních aktivit. 3 Pedagogický management: Strategie řízení třídy - výsledky výzkumu, organizace výuky, formy moci. Organizační formy vyučování. Diferenciace výuky. 4 Školní management: Správa, řízení a vedení školy. Organizační struktura školy. Kvalita školy a koncepce řízení kvality, autoevaluace a evaluace školy, vnitřní rozvoj škol. = Diskuse s představiteli managementu škol. Seznámení studentů s průběhem výběrových řízení na pozice učitelů/manažerů škol. Platové třídy, zařazení učitelů do platových tříd. 5 Školní management: Decentralizace, autonomizace, „skládání účtů“. Škola jako učící se organizace. Zavádění inovace do škol, řízení procesu změny. Rady škol jako ústřední prvek systému správy škol. 6 Školský management. Vzdělávací politika České republiky v kontextu Evropské unie (Lisabonský proces, Boloňská deklarace, Memorandum o celoživotním učení). Bílá kniha, Strategie 2020. Principy vzdělávací politiky ČR (celoživotního učení pro všechny, rovných vzdělávacích příležitostí, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a sociální relevance, internacionalizace ve vzdělávání). 7 Školský management – Školská legislativa platná v ČR (školské zákony, zákon o pedagogických pracovnících). Vzdělávací soustava. Kurikulární reforma. Financování vzdělávání, školství a škol v ČR (v kontextu EU a dalších zemí). Řízení rozvojově-vzdělávacích projektů ve škole. Financování podpůrných opatření. 8 Opakování + test; evaluace předmětu, instrukce k portfoliovému úkolu. ************************************************************************************************************************************************************************************************************************* Povinná literatura: Berg, G. & Pol, M. (2005). Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita. Obst, O. (2006). Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého. Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita. Prášilová, M. (2003). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého. Světlík, J. (2009). Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer. Vašťatková, J. (2010). Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex. EURYDICE: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page Školská legislativa: www.msmt.cz********************** Doporučená literatura: Eger, L. & Egerová, D. (2000). Image školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Eger, L. (2002). Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma. Eger, L. (2004). Personální řízení :(se zaměřením na školství). Liberec: Technická univerzita v Liberci. Eger, L. (2006). Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus. Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable leadership. San Francisco: Jossey-Bass. Macbeath, J. E., & McGlynn, A. (2002). Self-evaluation: what's in it for schools? London: Routledge. Macbeath, J. E., & Mortimore, P. (2001). Improving school effectiveness. Buckingham: Open University Press. Trojanová, I. (2014). Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál.
Literatura
  • Severson, E. (2004). Helping teachers learn: Principial leadership for adult growth and development. Thousand Oaks: Corvin Press.
Výukové metody
TPředmět probíhá formou seminářů s řízenou skupinovou diskusí, kdy studenti na základě prostudování odborné literatury a svých pedagogických zkušeností (především ve vazbě na pedagogické praxe) diskutují o daných tématech a jejich aktuálních projevech ve školách a školství. Studenti se na základě doporučené literatury připravují na výuku a ve skupince prezentují také určité téma třídě. Výuka je podpořena e-materiály k daným tématům v is.muni.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na školský a školní management a legislativu.
Portfoliový úkol: Student si nastuduje Zprávu ČŠI a Výroční zprávu o činnosti školy, kde realizuje pedagogickou praxi. Vybere si jednu oblast, která byla ČŠI i školou hodnocena pozitivně a analyzuje jak se škole daří tuto oblast realizovat v praxi, jak ji škola podporuje a rozvíjí. (Možné realizovat na např. fakultních školách, kde bude realizována učitelská praxe v navazujícím magisterském studiu.)
Pro udělení zápočtu je třeba splnit aktivní účast v seminářích, test ze školského a školního managementu a školní legislativy (70 % správně) a mít vyučujícím přijatý portfoliový úkol. U úkolu se hodnotí kvalita odborného zakotvení vybraného tématu (40 %) a kvalita analýz a závěrů (40 %), formální stránka prezentace (20 %, viz návaznost předmět Základy akademických dovedností).
Informace učitele
Studijní materiály v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ6047