SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 18:00–19:50 učebna 50, Pá 27. 9. 18:00–19:50 učebna 50, Pá 22. 11. 18:00–19:50 učebna 50
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6652 Educational and Psychological Assessment in Teaching Practice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit budoucím učitelům zažít vybrané metody pedagogicko-psychologické diagnostiky na sobě samých a v konkrétních školních aplikacích. Cílem je, aby uměli pracovat s informacemi, které se nabízí v průběhu výuky a ve škole a také uměli získat další údaje, které jsou relevantní pro pochopení individuálních výukových specifik konkrétních žáků, screening běžných problémů i práci se školní třídou jako skupinou. Jedná se o navazující kurz, kterému předchází úžeji koncipovaný kurz v bakalářském studiu. Studenti se učí pracovat s daty dostupnými ve škole validním a reliabilním způsobem pro rozhodování a změny ve výuce a udržování či rozvíjení úspěšné výuky (evidence bassed instruction). Učí se identifikovat indikátory případných problémů, využít dostupná data či dosbírat potřebná s tím, že se učí zvolit si vhodný nástroj, vyhodnotit data a interpretovat je navrhnout opatření, evaluovat je. Na základě dat se učí rozhodovat o diferenciaci a individualizaci ve výuce, podpoře specialistou, evaluaci efektivity vlastní praxe. Učí se komunikovat výsledky kolegům, žákům, rodičům a specialistům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
- vysvětlí základní přístupy diagnostikování u dítěte školního věku, ve třídě (či skupině dětí) a na škole.
- dokáže interpretovat výsledky psychologického či speciálně pedagogického vyšetření a evaluovat navazující intervenci ve škole.
- formuluje cíl komplexnějšího diagnostického postupu, zvolí vhodné diagnostické nástroje a zdroje informací.
- zkonstruuje didaktický test či rozsáhlejší dotazník.
- získaná data analyzuje základními technikami, interpretuje výsledky, prezentuje je ústně a písemně srozumitelným způsobem kolegům, žákům a rodičům a navrhuje implementaci a opatření na individuální úrovni.
Osnova
 • Blok č. 1 vyučováno pedagogem
 • Základní pojmy diagnostiky (diagnostika, diagnóza, semiformální diagnóza ve škole). Využití diagnostiky v různých pracovních kontextech asistenta učitele a její cíle. Etika v diagnostickém procesu, etika práce s výsledky. Standardy pro užívání diagnostických metod. Systém poradenství ve školství.
 • Diagnostické metody (jejich přehled, využití v pedagogické praxi, vlastnosti, požadavky na kvalitu metod).
 • Semiformální nástroje užívané ve školní praxi. Pozorování (záznamové archy), rozhovor, anamnéza, analýza produktů činnosti, projektivní techniky, znalostní testy, dotazníky, výkonové testy a další metody. Vydavatelé diagnostických metod v České republice. Využití standardizovaných metod ve škole.
 • Blok č. 2 vyučováno pedagogem a psychologem
 • Diagnostika procesu učení žáků: kompetence k učení, učebních postupů žáků, diagnostika porozumění žáků ve výuce, výkonová motivace, učební motivace, kauzální atribuce, předpoklady pro školní výkon, sebepojetí žáků v oblasti učení/předmětů (check-listy), strach ze školy a výkonu, kognitivní styl, styl učení, strategie učení, pozornost, inteligence, nadání žáků.
 • Učební deníky, orientační práce, dotazníčky a check-listy na zpětnou vazbu od žáků (kvalita učení, kvalita prezentace žáků), myšlení nahlas. Individuální školní pedagogické poradenství, individualizace výuky (se zaměřením na kompetence, dovednosti, znalosti a postoje žáků).
 • Diagnostika průběžných školních výkonů žáků: Diagnostika prekoncepcí a předchozích znalostí ve výuce (concept cartoons, pojmové mapy). Ústní zkoušky, písemné práce, pozorovací archy, portfolio jako diagnostický nástroj. Didaktické testy (normy, standardizace). Školní didaktické testy (výsledky a klasifikace). Prezentace výsledků školy ze srovnávacích národních/mezinárodních šetřeních, jejich interpretace, plány intervence. Neformální měření kompetencí. Posudky, klasifikace, vysvědčení.
 • Blok č. 3 vyučováno psychologem
 • Diagnostika chování žáků: pozorování, diagnostika interakce, IPA, FIAC, BAVIS aj. a jejich využití pro výuku, sebeposouzení žáky. Sociální vztahy (psycho-sociální klima). Individuální výchovný plán. Role učitele jako kontaktní osoby v případě potíží s chováním, spolupráce se specialisty (psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník atd.) a práce s doporučením specialistů. Podpora žáků ve třídě. Plány podpory žáků: jejich tvorba, obsah, schvalování, ověřování.
 • Reportování výsledků: žákům, kolegům, rodičům, veřejnosti (pomocí webových stránek). Spolupráce s rodinou: komunikace výsledků žáků rodině žáka (příprava srozumitelných a konstruktivních informací, rozhovory se žáky o jejich učení a výsledcích, pokroku (formulace osobních cílů pro strukturovanou dohodu o učení).
 • Autodiagnostika v práci učitele. Sebepojetí jako učitele. Rozvoj diagnostické kompetence u učitele a její reflexe. Seminář: příprava individuálního plánu na základě cvičných kazuistik.
Literatura
  povinná literatura
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • Gavora, P. (1999). Akí su moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Práca: Bratislava.
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • KUBISZYN, Tom. Educational testing and measurement : classroom application and practice. Edited by Gary D. Borich. 9th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xv, 495. ISBN 9780470522813. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová diskuse, domácí příprava, četba
Metody hodnocení
Kritéria pro udělení zápočtu: splnění portfoliových úkolů: realizace diagnostické činnosti žáka; tvorba didaktického testu, nebo ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ6052