SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Křížová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. Upevnění pravopisných vědomostí a dovedností současné spisovné češtiny.
2. Upevnění základních znalostí české gramatiky a schopnosti užívat správné tvary slov.
3. Schopnost aplikovat získané znalosti při psaní textu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
(a) ovládá pravidla českého pravopisu a dokáže napsat souvislý text bez chyb;
(b) dokáže opravit pravopisné chyby v textu;
(c) dokáže užívat správné tvary ohebných slov ve větách;
(d) zná kodifikační příručky jak tištěné, tak elektronické, orientuje se v dalších zdrojích pro poznání současné spisovné češtiny a dokáže je účelně využít pro vyhledání či ověření správných jevů a tvarů.
Osnova
 • 1. Psaní předpon s/z, psaní -ě-/-je-/-ně- uvnitř slova, psaní zdvojených souhlásek.
 • 2. Psaní velkých písmen u víceslovných vlastních jmen.
 • 3. Psaní zkratek a značek.
 • 4. Psaní i/y, i/ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen.
 • 5. Psaní číslovek, zejména složených.
 • 6. Psaní správné koncovky v příčestí minulém na základě shody přísudku s podmětem, zejména s podmětem několikanásobným.
 • 7. Psaní interpunkce ve větě jednoduché a souvětí.
 • 8. Zásady psaní slov přejatých a cizích, a to obecných i vlastních.
 • 9. Tvoření správných tvarů podstatných jmen. Skloňování jmen přejatých.
 • 10. Tvoření správných tvarů přídavných jmen.
 • 11. Tvoření správných slovesných tvarů.
 • 12. Skloňování zájmen a číslovek.
 • 13. Kodifikační příručky tištěné a elektronické, jejich užívání.
Literatura
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost :s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2007. 647 s. ISBN 978-80-200-1347-7. info
 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005. 391 s. ISBN 80-200-1327-X. info
Výukové metody
Procvičovací metody (doplňovací cvičení, diktát, jazykové korektury).
Problémové metody (vysvětlení pravopisných a gramatických jevů).
Individuální testování.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu musí student:
(a) průběžně plnit zadávané úkoly a aktivně se zapojovat do práce v semináři;
(b) prokázat znalosti současného českého pravopisu, které budou ověřeny diktátem o rozsahu 10-15 řádků;
(c) prokázat dovednost užívání správných tvarů ohebných slov, která bude ověřena doplňovacím cvičením.
Informace učitele
http://www.ujc.cas.cz/infoz/
Internetový odkaz naviguje na stránku Ústavu pro jazyk český AV ČR "Informační zdroje pro výzkum a výuku češtiny".• Další odkazy na elektronické zdroje:• http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/• http://prirucka.ujc.cas.cz/• http://ssjc.ujc.cas.cz/• http://www.ujc.cas.cz/sys/galerie-obrazky/mluvnice-cestiny/index.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.