SZ6080 Podpora nadaných žáků ve výuce

Pedagogická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 182 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí:
- s klíčovými pojmy z oblasti vzdělávání nadaných žáků;
- s modely talentu a nadání;
- se způsoby identifikace nadaných žáků;
- s vhodnými vzdělávacími metody pro rozvoj nadaného;
- s nejlepšími postupy pro práci s nadanými žáky;
- se systémem vzdělávání nadaných v ČR i v zahraničí.
Výstupy z učení
Studenti:
- znají potřeby nadaných;
- navrhnou vhodné postupy pro práci s nadanými žáky v jejich oboru(předmětu);
- navrhnou vhodné materiály pro nadané žáky v jejich oboru(předmětu);
- rozliší jednotlivé typy nadaných a navrhnout vhodné postupy pro jejich vzdělávání;
- aplikují materiály MŠMT zabývající se vzděláváním nadaných v praxi.
Osnova
 • Osnova:
 • 1.Úvodní seminář, talent a nadání.
 • 2.Historie problematiky, modely a koncepce nadání.
 • 3.Inteligence, tvořivost, vliv dědičnosti a prostedí na nadání.
 • 4.Charakteristika nadaných dětí, soc.-emoc. problémy nadaných dětí.
 • 5.Některé typy nadání a talentu.
 • 6.Specifické skupiny nadaných dětí.
 • 7.Identifikace nadaných.
 • 8.Formy výuky a edukační programy.
 • 9.Vzdělávací potřeby nadaných, některé modely vzdělávání nadaných.
 • 10.Učitel nadaných dětí.
 • 11.Péče o nadané v ČR a zahraničí.
 • 12.Závěrečný seminář.
Literatura
  povinná literatura
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In Nadaní žáci ve škole. 2011. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986. URL info
 • KONEČNÁ, Věra a Šárka PORTEŠOVÁ. Sebepojetí nadaných dětí. In I. Poledňová (Ed.), Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2009. s. 27-53. ISBN 978-80-210-5085-3. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 471-477, 6 s. Pedagogická encyklopedie. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 209 s. ISBN 807290213X. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Identifikace a predikce úspěšnosti nadaných a talentovaných jedinců. Brno: Masarykova universita, 2002. 8 s. Annales psychologici,P6. ISBN 80-210-2020-2. info
  doporučená literatura
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 216 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-990-3. URL info
 • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2010, roč. 16, č. 6, s. 57-59. ISSN 1212-9607. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka a Jana ČIHOUNKOVÁ. Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha: The center of giftedness, 2008. s. 108-119. ISBN 978-80-7387-172-7. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools. New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008, roč. 15, č. 2, s. 136-151. ISSN 1732-6729. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Psychologia a patopsychologia dieťaťa. Bratislava, 2008, roč. 42, č. 3, s. 229-251, 22 s. ISSN 0555-5574. URL info
Výukové metody
výklad, workshop, diskuse, project
Metody hodnocení
seminární práce v rozsahu maximálně 5 stránek, kterou student odevzdá v elektronické podobě do určeného termínu, aktivní účast na seminářích a plnění zadaných úkolů
Informace učitele
Předmět bude vyučován pouze v případě, že počet přihlášených studentů bude 10 a více.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SZ6080