SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 30. 10. 16:40–18:20 učebna 50, Pá 18. 12. 14:50–16:30 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje přehled o koncepcích osobnosti a didakticky uspořádanou formou prezentuje poznatky o skladbě, dynamice i vzájemné součinnosti činitelů osobité integrovanosti a vyspělosti osobnosti. Její individuální charakteristiky jsou určovány dosaženou kvalitou východisek autoregulace. Charakteristiky sebeřízení se opírají o míru rozvoje dílčích duševních funkcí zajišťujících základní orientaci, přes sociálním učením osvojené obecné aspekty socializace, ke stále individualizovanějším a flexibilnějším útvarům sebeutváření a seberealizaci, až po osobní autokultivací rozvinutá sebepřekračující východiska prožívání, chování a jednání zhodnocené a kultivované osobnosti. Na konci kurzu bude student schopen: diagnostikovat a rozvíjet vlastní duševní dění osobnosti.
Osnova
  • 1. Význam psychologie osobnosti, pojem osobnost, teorie osobnosti, vrstvový model. Význam a možnosti formování osobnosti. Koncepce psychologie osobnosti. Pojetí osobnosti. Teorie vrstev osobnosti. Východiska a vymezení vrstvového modelu osobnosti. 2. Poznávací procesy a orientace osobnosti. Druhy myšlení. Inteligence a schopnosti. Schopnosti: rozumově-intelektové, názorně-percepční, manipulačně-psychomotorické. Výkonové faktory způsobilosti: vědomí, čivost, vnímání, pozornost, paměť, myšlení. 3. Charakteristika a funkce emocionality a emocí. Temperament a osobnost. Pojem emocionality a emocí, činitelé diferenciace a integrace, druhy emocí. Vědomá, vegetativní a výrazová úroveň. Bazální emocionalita. Patická reakce. Temperament. 4. Osobnost a vůle. Frustrace, maladaptace a frustrační tolerance. Potřeby organické, psychické a sociální. Motiv a jeho složky. Volní procesy: rozhodování, rozhodnutí a volní jednání. Frustrace, sumace tenze, odolnost, neurastenický syndrom. 5. Dlouhodobá paměť a učení - jejich podíl na rozvoji osobnosti. Samostudium. Nabývání vědomostí a dovedností (teorie, postupy). Paměť deklarativní a procedurální. Dlouhodobá paměť a učení. Druhy učení. Samostudium a jeho optimalizace. 6. Formování postojů a jejich funkce v subjekt-objektové interakci. Postoje a empatie. Pojem postoje (třísložkový model), vlastnosti postojů (konzistence, konsonance, extrémnost aj.). Formování postojů (sociální učení), empatie (druhy a možnosti rozvoje). 7. Racionálně - sociální aspekty role a její místo v jedinečném celku osobnosti. Organizace, normy a role. Druhy rolí (nabývané, přechodné, volné, formalizované aj.). Funkce role ve výchově. Existenciální přístup. Role a individualita. Místo role v osobnosti. 8.Vědomí vlastní individuality. Možnosti a metody sebepoznávání. Vymezení jáství a jeho funkce v osobnosti. Kognitivní složky Já: Sebeuvědomování (faktory formování, charakteristiky); Sebepoznávání (sebepopis, sebereflexe, přístupy). 9. Proměny pojetí člověka. Osobní aspekty a kvality sebepojetí a sebehodnocení. Historické změny společenského vědomí. Afektivní složky Já: Sebepojetí (imaginativní jádro osobnosti); Sebehodnocení (formování, druhy, nesoulad reálného a ideálního Já) 10. Seberozvíjení osobnosti. Zájmy. Sebeuplatňování a profesní orientace. Sebeuskutečňování a osobnost (koncepce, vliv raných zkušeností, teorie růstu, podpůrné charakteristiky osobnosti). Konativní složky Já: Sebeaktualizace (zájmy); Seberealizace. 11. Vzdělanost jako osobní míra integrace poznání, její vztah k rozhodování a tvořivosti. Nejvyšší útvary řídících mechanizmů osobnosti. Situace adjustačního a kreativníhy typu. Organizace informací (druhy mentální reprezentace). Problematiky rozhodování a tvořivosti. 12. Funkce imaginace pro harmonizaci psychiky. Osobní filozofie a funkce ideálů. Orientační, katartická, anticipační, fixační, emancipační, kreativní aj. funkce imaginace. Životní moudrost jako integrativní chápání reality. Funkce ideálu jako standardu dokoalosti. 13. Hodnoty a hodnotové vědomí. Typy charakteru. Kultivace a autokultivace. Pojem, význam a druhy hodnot. Proměny hodnotového vědomí. Hodnotící vědomí. Pojem, vývoj a druhy charakteru. Morálka a evoluce ctností. 14. Životní styl, smysl a poslání. Aspekty životní spokojenosti. Normalita. Člověk jako autonomní seberegulující bytost. Autokultivace sebepřekračujících východisek sebeřízení. Principy humanistické teleologie a evoluce. Životní smysl, poslání a životní styl.
Literatura
  • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
  • ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Vyd. 3., opr. Brno: Doplněk, 2002. 382 s. ISBN 8072391070. info
  • ČAČKA, Otto. Nástin psychologie : pro doplňující pedagogické studium. I. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 90 s. ISBN 80-85931-94-X. info
  • KOHOUTEK, Rudolf. Základy psychologie osobnosti. Brno: Cerm, 2000. 263 s. ISBN 8072041568. info
  • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 2. Praha: Academia, 1997. 336 s. ISBN 8020006281. info
  • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993. 232 s. ISBN 80-85603-34-9. info
  • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. opr. vyd. Chrudim: Mach, 1991. 217 s. : 2. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
zápočtový test(70%), podle dohody též ústní přezkoušení
Informace učitele
http://www.cackon.net/docent
Okruhy ke zkoušce: Pojem a struktura osobnosti; teorie osobnosti; vrstvový model; poznávací funkce a schopnosti; emocionalita a temperament; potřeby, cíle a motivace; fáze vůle; učení a samostudium; společenské postoje; role a osobnost; pojem Jáství a jeho složky; sebeuvědomování, sebepoznávání, sebepojetí, sebehodnocení, seberozvíjení a seberealizace; vzdělanost, rozhodování a tvořivost; humanizace a funkce ideálů; hodnoty a hodnotové vědomí; charakter a jeho typy; životní styl a poslání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 16:15, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému