SZ9BP_DSZ Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/2. doučování dětí v terénu. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Bc. Marie Sedláková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou především romské děti (z lokalit Brno-střed, Židenice, Husovice), by mělo probíhat pravidelně každý týden 2h přímo v rodinném prostředí vybraného dítěte. Cílem doučování je zlepšení prospěchu dítěte a snaha působit na přístup dětí ke škole, ovlivňovat jejich sebevědomí a sebehodnocení.
Osnova
  • Individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou především romské děti (z lokalit Brno-střed, Židenice, Husovice), by mělo probíhat pravidelně každý týden - 2h přímo v rodinném prostředí vybraného dítěte. Tyto děti ze sociálně znevýhodněného prostředí většinou navštěvují ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová a ZŠ Nám. 28. října, kde pracují a s námi spolupracují asistenti pedagoga, které rodiče osloví a předají jim své požadavky. Vyučující (Štěpařová) je v kontaktu s asistenty pedagoga, předloží studentovi nabídku dětí na doučování, student si vybere dítě dle svých možností a studované aprobace a poté se domluví první schůzka s rodinou, při které může asistovat asistent pedagoga nebo terénní sociální pracovník neziskové organizace, s níž Kabinet MV úzce spolupracuje. Student by měl do rodiny docházet pravidelně a připravovat se s dítětem do školy, pomáhat při psaní domácích úkolů, vysvětlit vyučovanou látku, připravovat případně i na přijímací řízení vybrané střední školy či učiliště. Při doučování se uplatňuje individuální přístup, který zahrnuje také pravidelnou komunikaci s rodiči a třídními učitelkami dětí, jenž může být zajištěna prostřednictvím „deníčku“ (kdy si dopisuje učitel se studentem MU a díky němuž student má zpětnou vazbu - zjistí, zda dítě zvládá aktuální učivo, na co je nutné se zaměřit a zda jsou patrné pokroky). Také je možná komunikace přes asistenty pedagoga dané školy, kam dítě dochází. Student je v častém kontaktu s rodinou, takže student má také možnost zvyšovat zájem rodičů o školu a také jim ukázat způsob, jak se dítěti věnovat. Studenti si vedou deník, kam zapisují své reflexe z doučování. Zde mohou popsat své zážitky a zkušenosti s doučováním, jak doučování pokračuje, jak se student cítí v prostředí rodiny dítěte, jakým způsobem komunikuje s rodiči dítěte či učiteli. Deník se odevzdává vyučujícímu a je podmínkou k připuštění ke kolokviu, na němž se setkají všichni studenti doučující děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a popovídají si společně o svých zkušenostech, pocitech z doučování a navrhnou doporučení pro zlepšení dané aktivity a vzdělávání těchto dětí. Student při jakémkoliv problému či potížích ihned informuje vyučujícího nebo garanta předmětu a s jeho pomocí se situace vyřeší (př. možnost získat na doučování jiné dítě). Studentovi budou také nabídnuty pravidelné měsíční supervize a konzultace s vyučujícím a v případech problémů dítěte s poruchami učení (či jinými) je možná i konzultace s naším speciálním pedagogem, který je pro tyto potřeby osloven.
Literatura
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
  • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
  • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
  • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
  • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
  • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
  • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007. s. 96. ISBN 978-80-7040-987-9. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednášky o Romech a problémech při doučování, praktická část - doučování, analýza - reflexe,
Metody hodnocení
Studenti si vedou deník, kde shromažďují své reflexe z doučování. Zde mohou popsat své zážitky a zkušenosti s doučováním, jak doučování pokračuje, jak se student cítí v prostředí rodiny dítěte, jakým způsobem komunikuje s rodiči dítěte či učiteli. Další instrukce a požadavky k podobě deníku budou upřesněny na první schůzce s vyučujícím a pro potřeby, otázky a rady studentů bude vytvořena e-learningová lekce, kde studenti také mohou předat kolegům své dojmy z doučování či poradit ostatním, jak si počínat v nejrůznějších situacích či problémech.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/SZ9BP_DSZ/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.