SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 91 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student si osvojí základní dovednosti a znalosti, jak předcházet mimořádným událostem a jak ochránit sebe a svěřené žáky v případě jejího vzniku.
Osnova
 • Mimořádné události – klasifikace mimořádných událostí; možná ohrožení; jak lze předcházet vzniku mimořádných událostí, jak být připraven a jak reagovat v případě kdy mimořádná událost nastane a co učinit po jejím skončení; nejfrekventovanější mimořádné události v ČR; terorismus (základní charakteristika, zásady chování)
 • IZS – základní a ostatní složky IZS a jejich koordinace; zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací Krizové stavy, Krizové štáby Principy a základy bezpečnostního systému a krizového řízení ČR Požární prevence – hasicí přístroje, jejich druhy a zásady správného použití; principy předcházení požárům; sebe uhašení a hašení hořící osoby
 • Ochrana obyvatelstva (Varování – druhy signálů, jak se zachovat v případě signalizace „Všeobecná výstraha“, Ukrytí – definice; rozdíl pojetí ukrytí; stálé a improvizované úkryty, Individuální ochrana – prostředky individuální a improvizované ochrany, Evakuace – co dělat v případě jejího nařízení a zásady opuštění bytu; evakuační a přijímací střediska; evakuační zavazadlo; označení uzávěrů médií a východů)
 • Chování v případě mimořádné události (Tísňová volání, Všeobecná výstraha, Evakuace)
 • Legislativa - zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • První pomoc – klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel, nemoci, úrazy a jejich prevence, akutní stavy
 • Živelní pohromy (povodeň, vlny veder, extrémní chlad, blesk, vítr, tornádo, sesuvy půdy, zemětřesení)
 • Právní odpovědnost za škodu a za bezpečnost práce
 • Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží (v místnostech a zařízeních, v tělocvičně a na hřišti, při akcích ve městech, na akcích v terénu, přesuny, hry a program, požární ochrana, při koupání, při bouřce, ochrana před elektrickým proudem, při práci s nářadím, na táborech)
 • Civilní obrana - Úkoly ozbrojených sil při řešení krizových situací nevojenského charakteru a při řešení krizových situací vojenského charakteru, Příprava občanů k obraně státu a její význam pro společnost
Literatura
  povinná literatura
 • Martínek, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí : Příručka pro učitele základních a středních škol, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2. opravené a rozšířené vyd. Praha 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6.
 • SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-210-6004-3. info
  doporučená literatura
 • ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci. In Workplace Health and Safety. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Havárie : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 8. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 21 s. ISBN 8073610280. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Od vichřice k zemětřesení : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 9. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 32 s. ISBN 8073610299. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Povodně : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 6. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610264. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Požáry : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 7. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610272. info
 • KUTÝ, Jan. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004. 130 s. ISBN 808682506X. info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK a Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. Praha: Fortuna, 2002. 39 s. ISBN 8071688290. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZK_BEPO