SZ_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 88 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student si osvojí základní dovednosti a znalosti, jak předcházet mimořádným událostem a jak ochránit sebe a svěřené žáky v případě jejího vzniku.
Osnova
 • Mimořádné události – klasifikace mimořádných událostí; možná ohrožení; jak lze předcházet vzniku mimořádných událostí, jak být připraven a jak reagovat v případě kdy mimořádná událost nastane a co učinit po jejím skončení; nejfrekventovanější mimořádné události v ČR; terorismus (základní charakteristika, zásady chování)
 • IZS – základní a ostatní složky IZS a jejich koordinace; zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací Krizové stavy, Krizové štáby Principy a základy bezpečnostního systému a krizového řízení ČR Požární prevence – hasicí přístroje, jejich druhy a zásady správného použití; principy předcházení požárům; sebe uhašení a hašení hořící osoby
 • Ochrana obyvatelstva (Varování – druhy signálů, jak se zachovat v případě signalizace „Všeobecná výstraha“, Ukrytí – definice; rozdíl pojetí ukrytí; stálé a improvizované úkryty, Individuální ochrana – prostředky individuální a improvizované ochrany, Evakuace – co dělat v případě jejího nařízení a zásady opuštění bytu; evakuační a přijímací střediska; evakuační zavazadlo; označení uzávěrů médií a východů)
 • Chování v případě mimořádné události (Tísňová volání, Všeobecná výstraha, Evakuace)
 • Legislativa - zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • První pomoc – klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel, nemoci, úrazy a jejich prevence, akutní stavy
 • Živelní pohromy (povodeň, vlny veder, extrémní chlad, blesk, vítr, tornádo, sesuvy půdy, zemětřesení)
 • Právní odpovědnost za škodu a za bezpečnost práce
 • Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží (v místnostech a zařízeních, v tělocvičně a na hřišti, při akcích ve městech, na akcích v terénu, přesuny, hry a program, požární ochrana, při koupání, při bouřce, ochrana před elektrickým proudem, při práci s nářadím, na táborech)
 • Civilní obrana - Úkoly ozbrojených sil při řešení krizových situací nevojenského charakteru a při řešení krizových situací vojenského charakteru, Příprava občanů k obraně státu a její význam pro společnost
Literatura
  povinná literatura
 • Martínek, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí : Příručka pro učitele základních a středních škol, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2. opravené a rozšířené vyd. Praha 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6.
 • SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-210-6004-3. info
  doporučená literatura
 • ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci. In Workplace Health and Safety. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Havárie : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 8. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 21 s. ISBN 8073610280. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Od vichřice k zemětřesení : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 9. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 32 s. ISBN 8073610299. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Povodně : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 6. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610264. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Požáry : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 7. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610272. info
 • KUTÝ, Jan. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004. 130 s. ISBN 808682506X. info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK a Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. Praha: Fortuna, 2002. 39 s. ISBN 8071688290. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ_BEPO