SZc034 Závěrečná práce

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/.8. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Růžena Blažková, CSc. (lecturer)
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (lecturer)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (lecturer)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (lecturer)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poskytnout studentovi podporu k tvorbě závěrečné práce. Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím závěrečné práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Témata si volí student z nabídky v balíku témat, nebo přichází iniciativně s vlastním podnětem na vybrané téma k vedoucímu práce.
Learning outcomes (in Czech)
- Student aplikuje znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního -odborně-pedagogického problému. - jasně a srozumitelně vymezí téma závěrečné práce a její cíle, popíše výchozí stav poznání a navrhne adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům. - Pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce. Vede diskusi a polemizuje s autory, vyvozuje vlastní závěry a doporučení pro praxi i obor
Syllabus (in Czech)
  • 1. Konzultace projektu závěrečné práce. 2. Tvorba vlastního projektu. Postup dle Standardu závěrečných prací. 3. Zpracování části práce, zpravidla teoretické. 4. Průběžná prezentace výsledků.
Literature
  • SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 158 s. ISBN 8021023872. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace s vyučujícím; heuristické metody; excerpce; obsahová analýza textu; diskuse s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro získání zápočtu je: – předložení finální verze závěrečné práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 10 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/SZc034