Sop605 Fundraising, marketing a PR v NNO

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Špoková (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Sop605/01: Út 14:00–15:50 učebna 32, P. Soják
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům oboru v prezenční formě. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast na seminářích v rámci realizace projektové výuky a úspěšné složení písemné zkoušky v rozsahu vymezených okruhů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu studenti:
Zabývají se problematikou managementu a řízení institucí v rámci neziskového sektoru, která zahrnuje základní prvky a funkce (ekonomický i personální management). Získají přehled o řešení pracovněprávní a osobní vztahy v řízení volnočasových institucí, dále je zde zahrnuta právní oblast, marketing a management zařízení, prostředky a jejich fundrising.
Rámcově se seznámí se základními pojmy, postavením ekonomických disciplín v systému pedagogických věd s orientací na sociální pedagogiku a mimoškolní výchovu. Získají vhled do problematiky a základní orientace a řízení v oblasti neziskového sektoru, včetně stávající příslušné legislativy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
● zorientovat se v současných teoriích, metodách a technikách z oblasti fundrisingu a a PR, díky nimž je uváděna teorie do praxe
● dokáže kriticky pracovat s informačními zdroji a jejich využití v rámci vedení a propagace NO zabývajících se danými oblastmi
● dokáže připravovat, realizovat a vyhodnotit potenciální projekty
● analyzuje specifika různorodých cílových skupin s ohledem na organizaci práce s nimi.
Osnova
 • ● 1. Poslání a cíle neziskové organizace. (Proč jsme?)
 • ● 2. Prostředí a legislativa neziskového sektoru.(Kde jsme?)
 • ● 3. Kvalitativní faktory činnosti - lidský potenciál, vztahy a řízení v organizaci. (Kdo jsme a koho máme?)
 • ● 4. Kvantitativní faktory činnosti - prostředky a fundrising v neziskové sektoru. (Co máme a jak s tím nakládáme?)
 • ● 5. Plánování a hodnocení činnosti - naše nástroje, naše PR (Jak pracujeme?)
 • ● Tvorba projektu: Třetí pilíř společnosti
 • ● Skupinová práce - Vytvoření fiktivní neziskové organizace zabývající se konkrétní tématikou z různých oblastí NO:
 • ● (sociální, ekonomické, kulturní, ekologické, pedagogické, zdravotní, aj.)
Literatura
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 168 s. ISBN 8024704056. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. xxx, 157. ISBN 8071794686. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Zvládáte své manažerské role? Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xii, 187. ISBN 8072267027. info
 • JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 109 s. ISBN 8021020229. info
 • BROWN, Lester R. Stav světa 1998 : zpráva o cestě k trvale udržitelné společnosti. Vyd. 1. Praha: Hynek, 1998. 356 s. ISBN 8086202291. info
 • KRAJŠEK, Bohumil. Úvod k místním Agendám 21 v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. 43 s. ISBN 80-7212-052-2. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Řízení neziskových organizací : první český rádce pro pracovníky v občanských sdruženích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, školách, církvích a zdravotnických zařízeních. 1. vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996. 186 s. info
 • KELLER, Jan. Šok z ekologie, aneb, Politické systémy v rozpacích. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1996. 52 s. ISBN 802020606X. info
Výukové metody
Seminář, praktická výuka, prezentace vlastních projektů, skupinová diskuze.
Metody hodnocení
Aktivní účast na výuce, vytvoření týmů a prezentace vlastního projektu.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1953
Přednostně by si měli zapisovat studenti druhého a třetího ročníku. Další zdroje / Other sources: • MOLDAN, B. Podkladové dokumenty pro Národní strategii udržitelného rozvoje České republiky. Praha : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2001.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/Sop605