VV8MP_S4e1 Edukace jedinců s mentálním postižením 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, dobrá orientace v edukačním systému žáků s mentálním postižením včetně vzdělávacích programů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studijního předmětu je osvojit si současné pojetí terminologie v oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením, aktuální poznatky a možnosti speciálněpedagogické diagnostiky, systému edukace žáků s lehkým mentálním postižením, včetně inkluzivního vzdělávání. Student má dobré vědomosti z oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením a je schopen aplikovat přístupy v rámci edukace žáků s lehkým mentálním postižením.
Výstupy z učení
Student má dobré vědomosti z oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením a je schopen aplikovat přístupy v rámci edukace žáků s lehkým mentálním postižením.
Osnova
 • 1. Teorie edukace žáků s mentálním postižením, terminologická východiska. 2. Osobnost žáka s lehkým mentálním postižením. 3. Poradenské služby pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, přípravné třídy. 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část RVP pro žáky se SVP. 6. Speciálněpedagogická diagnostika psychopedická se zaměřením na žáka s lehkým mentálním postižením. 7. Didaktické zásady, metody a vyučovací formy, typy vyučovacích hodin, používané v rámci edukace žáka s lehkým mentálním postižením. Struktura přípravy učitele na vyučovací hodinu. 8. Metodika výuky českého jazyka a literatury (počáteční čtení, psaní) v rámci edukace žáka s lehkým mentálním postižením. 9. Metodika výuky matematiky a její aplikace v rámci edukace žáka s lehkým mentálním postižením. 10. Vzdělávací oblasti RVP ZV v rámci edukace žáka s lehkým mentálním postižením. 11. Systém středoškolského a celoživotního vzdělávání pro absolventy základní školy s lehkým mentálním postižením 12. Legislativa týkající se školské problematiky edukace žáků s lehkým mentálním postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Milan. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012. 349 s. ISBN 978-80-247-3829-1. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
  doporučená literatura
 • BAERTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. Brno: MSD, 2009. 223 s. pedagogická oblast. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Vyd. 1. Brno: MSD, 2005. 420 s. ISBN 8086633373. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno, 2014. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1. info
  neurčeno
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 9788024615653. info
 • FRANIOK, Petr a Jaroslav KYSUČAN. Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2002. 57 s. ISBN 80-7042-247-5. info
 • VALENTA, Milan a Olga KREJČÍŘOVÁ. Psychopedie :kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1997. 193 s. ISBN 80-902057-9-8. info
 • EISOVÁ, Alena. Kapitoly z dějin psychopedie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 61 s. info
Výukové metody
Seminář, studium odborné literatury, účast nutná. Prezentace tématu.
Metody hodnocení
1. Aktivní docházka do seminářů s 80% povinnou účastí. 2. Zpracování a prezentace aplikace podpůrných opatření v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 3. Ústní zkouška.
Informace učitele
Aktuální a doplňující informace o okruzích, literatuře, legislativě a požadavcích k ukončení předmětu, budou vyučujícím stanoveny na začátku výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VV8MP_S4e1