VY3DC_SPPE Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
15 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Alena Šafrová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 1. 10. 8:25–11:55 učebna 35, So 15. 10. 8:25–11:55 učebna 32, So 5. 11. 8:25–11:55 učebna 32, So 26. 11. 16:40–19:15 učebna 32
Předpoklady
Předmět je povinnou součástí celoživtoního studia oboru Vychovatelství. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění úkolů vymezených sylabem předmětu a úspěšným složením zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do základů problematiky výchovy a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči.
Je zaměřen na vymezení oboru speciální pedagogika, jeho klasifikaci, odbornou terminologii, specifika práce a metod práce s handicapovanými a vztahy s pedagogikou sociální.
Prakticky se student seznámí s vybraným speciálně-pedagogickým zařízením, které navštíví a seznámí se s posláním, se specifiky práce s postiženými jedinci, speciálními terapeutickými přístupy apod.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- vymezit postavení oboru Speciální pedagogika v pedagogických a pomáhajících disciplích;
- definovat základní oblasti odborného zájmu oboru a možnosti přístupu k jedincům se specifickými potřebami;
- porozumět specifikům jednotlivých postižení a možnostem edukace jedinců s těmito postiženími.
Osnova
 • VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, OKRUHY KE ZKOUŠCE:
 • 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína. Pojetí, postavení v systému vědních oborů.
 • 2. Nástin vývoje historie SP. Současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.
 • 3. Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy (defekt, defektivita, socializace), komprehensivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody.
 • 4. Socializace, integrace/inkluze. Legislativa k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR po roce 1989.
 • 5. Metody speciální pedagogiky. Komplexní rehabilitační péče. 6. Integrovaný pedagogicko-psychologický poradenský systém. Výchovný poradce na školách, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centra, střediska výchovné péče, IPPP.
 • 7. Speciálně-pedagogická diagnostika.
 • 8. Psychopedie. Pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, charakteristika jednotlivých stupňů MR.
 • 9. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, DMO formy, DMO jako kombinované postižení, LMD, chronická onemocnění charakteristika, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění, problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným a zdravotním postižením. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie.
 • 10. Etopedie. Pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.
 • 11. Logopedie. Etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.
 • 12. Surdopedie. Etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu.
 • 13. Oftalmopedie. Vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR.
 • 14. Kombinované vady. Definice, rehabilitační třídy pomocné školy, bazální stimulace.
 • 15. Autismus. Etiologie, znaky, edukace jedinců s autismem.
 • 16. Alternativní a augmentativní komunikace charakteristika, význam použití.
 • 17. Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.
 • 18. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie. Dobrovolnictví v nemocnicích.
 • 19. Význam a pozice volného času v životě postiženého jedince. Styčné body speciální a sociální pedagogiky.
 • 20. Sociální pedagog, pedagog volného času ve speciálně-pedagogickém zařízení. Uplatnění, možnosti.
Literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně-pedagogického poradenství. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997.
 • MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289 s. ISBN 8024402319. info
 • NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství :struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 159 s. ISBN 80-7178-197-5. info
 • SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých I. Olomouc: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-226-X.
 • PLEVOVÁ, M. Dítě v nemocnici . Brno : MU, 1997.
 • ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaringologie a foniatrie. Brno: Paido. 1996, 2. přepracované vydání 1999.
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.
 • MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc. UP, 1999.
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník :[terminologický a výkladový]. 2. upr. a rozš. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2001. 223 s. ISBN 80-902536-2-8. info
 • Therapien in der soderpädagogischen Behandlung. Edited by Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 165 s. ISBN 8073150107. info
 • Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska. Edited by Jiří Jankovský. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 158 s. ISBN 8072541927. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace :vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 178 s. ISBN 80-7178-506-7. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. 123 s. ISBN 80-85931-91-5. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. 135 s. ISBN 80-85931-69-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie. Brno: Paido, 1998. 93 s. ISBN 8085931621. info
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 66 s. ISBN 8085931508. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. ISBN 8085931176. info
 • MONATOVÁ, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996. 77 s. ISBN 8085931206. info
 • Obecná psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 189 s. ISBN 80-7066-955-1. info
 • Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vyd. Univerzita Karlova v Praze. ISSN 1211-2720.
Výukové metody
přednáškový blok
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení:
1) odevzdání seminární práce (rozsah min. 4 strany) z vlastní návštěvy speciálně-pedagogického zařízení pro výchovu a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči práce bude obsahovat stručné seznámení se zařízením, zaměření, zřízení, zařazení klientů a jejich postižení, využívané metody práce s handicapovanými v zařízení, návaznost a spolupráce s dalšími subjekty apod.;
2) písemná zkouška v rozsahu vypsaných okruhů.
Informace učitele
E-learningová podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=790
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.