VZkM13 Osobnostní a sociální rozvoj

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZkM13/01: Pá 8. 1. 9:00–12:50 učebna 27, A. Prokopová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojit teoretické znalosti z oblasti vývoje osobnosti v průběhu životní cesty s vlastní, živou zkušeností výzkumníka v této oblasti, a tím prohloubit porozumění různým aspektům facilitace osobnostního a sociálního rozvoje.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- vysvětlí biodromální pojetí psychologie vývoje osobnosti,
- popíše protektivní a rizikové faktory osobnostního rozvoje,
- dovede je ilustrovat na konkrétních příkladech,
- porozumí možnostem facilitace osobnostního a sociálního rozvoje.
Osnova
 • 1. Psychologie osobnostního vývoje, biodromální („life-span“) přístup, základní pojmy.
 • 2. Faktory psychického vývoje I.
 • 3. Faktory psychického vývoje II.
 • 4. Bio-psycho-sociální determinace psychického vývoje.
 • 5. Průběhové formy psychického vývoje, vývojová stadia, vývojové krize.
 • 6. Periodizace psychického vývoje, celoživotní duševní vývoj, hlavní linie biodromálního vývoje.
 • 7. Charakteristika a pedagogicko-psychologické aspekty jednotlivých období vývoje psychiky v kontextu vývojově psychologických teorií.
 • 8. Specifické problémy a úskalí v různých etapách vývoje I.
 • 9. Specifické problémy a úskalí v různých etapách vývoje II.
 • 10. Specifické problémy a úskalí v různých etapách vývoje III.
 • 11. Základní dimenze výchovy a jejich psychologické souvislosti.
 • 12. Rozvoj osobnosti a výchova v rodině.
Literatura
 • Literature in Teacher's Information
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd., v Portá. Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 8071788295. info
Výukové metody
Studenti si na začátku semestru volí způsob absolvování výuky; jedním je průběžná seminární práce, druhým aktivní účast ve skupině, zaměřené na sebepoznávání.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je buď odevzdání a prezentování seminárního úkolu nebo aktivní účast ve skupině zaměřené na sebepoznávání.
Informace učitele
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha : Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. Psyché [Grada Publishing]. ISBN 80-7169-195-. LANGMEIER, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha : Avicenum, 1991. 284 s. Obsahuje bibliografii. HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 259 s. Knižnice psychologické literatury. Obsahuje bibliografii. KOCOURKOVÁ, J. Problémy psychického vývoje a osobnosti. 1. vyd. Praha : Academia, 1978. 343 s.: t. LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství [Langmeier, 1963]. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 279 s. Říčan, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha : Panorama, 1990. 435 s. : 1. Bibliogr. s. 430-431. - Jm., věc. rejstř. ISBN 80-7038-078-0. FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. Psychoterapie; sv. 5. ISBN 80-901601-4-. MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Počátky našeho duševního života. Praha : Panorama, 1986. 365 s. : i. Edice Pyramida [Panorama]. Obsahuje bibliografii. Xerokopie. HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-158-2. HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. CSIKSZENTMIHALYI, M. O štěstí a smyslu života : můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu ? Praha : Lidové noviny, 1996. 399 s. Psychologie P; sv. 6. ISBN 80-7106-139-5. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie [Vágnerová, 1999]. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 353 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7184-803-4.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VZkM13