VZkM22 Sociálně patologické jevy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu zprostředkovat studentům znalosti, potřebné k orientaci v problematice sociální patologie a k hlubšímu porozumění sociálně patologickým jevům v psychologickém kontextu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se student:
- orientuje v problematice sociální patologie,
- je schopen porozumět sociálně patologickým jevům v psychologickém kontextu,
- aplikovat svoje znalosti při plánování preventivních opatření ve školním prostředí.
Osnova
 • 1. Sociálně patologické jevy. Základní pojmy.
 • 2. Agresivita v rodině. Asymetrická agrese a její hlubší psychologické souvislosti.
 • 3. Agresivita ve školním prostředí. Psychologické souvislosti a skupinová dynamika šikanování.
 • 4. Xenofobie, intolerance, rasismus, rasové násilí. Prevence xenofobie.
 • 5. Návykové chování a závislost. Formy návykového chování.
 • 6. Rizikové a protektivní faktory závislostí.
 • 7. Alkoholová závislost. Vývoj závislosti na alkoholu, typy alkoholismu, důsledky závislosti. Alkoholismus a rodina. Prevence alkoholismu.
 • 8. Závislost na nealkoholových látkách. Vznik a vývoj závislosti, typické projevy abúzu různých nealkoholových drog, důsledky závislosti. Drogová závislost a rodina. Prevence drogové závislosti.
 • 9. Patologické hráčství, rizikové faktory, vznik, vývoj a sociální důsledky hráčské závislosti. Možnosti prevence.
 • 10. Krizové stavy u dětí a mládeže, časté příčiny krizových stavů.
 • 11. Pomoc člověku v krizi. Sebevražedné jednání, suicidální vývoj jedince a jeho charakteristické znaky, varovné signály pro pedagogy a vychovatele, prevence sebevražedného jednání.
 • 12. Možnosti a meze laické pomoci člověku v krizi.
Literatura
  doporučená literatura
 • Literature in Teacher's Information
 • SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS, 2009. 105 s. Sociální pedagogika. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociální patologie. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 53 s. ISBN 8070132590. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostatná práce na seminárním úkolu, v průběhu semestru (v rozvrhovaných hodinách) psychodidakticky zaměřené semináře s reflexemi, diskusemi a komentáři.
Metody hodnocení
Studenti v průběhu semestru pracují na seminárním úkolu, jeho vypracování a prezentování je podmínkou ukončení předmětu.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
Bergeret,J.: Toxikomanie a osobnost (1995) Cooper,P.: Mentální bulimie a záchvatovité přejídání (1995) Heller,J.,Pecinovská,O.: Závislost známá neznámá (1996) Klimpl,P.: Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci (1998) Kolář,M.: Bolest šikanování. Portál. Praha 2001 Koudelková,A.: Psychologické otázky delikvence (1995) Koutek,Kocourková,J.: Sebevražedné chování. Praha 2005 Leibold,G.: Mentální anorexie (1995) Maloney,M., Kranzová,R.: O poruchách příjmu potravy (97) Marhounová,J.,Nešpor,K.: Alkoholici, feťáci a gambleři (95) Nešpor,K.: Návykové chování a závislost (2000) Porterfieldová,K.M.: Jak se vyrovnat s následky traumatu (98) Porterfieldová,K.M.: O sektách (1997) Presl,J.: Drogová závislost (1995) Skála,J. a kol.: Závislost na alkoholu a jiných drogách (1987) Skála,J.: ... až na dno? (1988) Špatenková,N.a kol.: Krize – psychologický a sociologický fenomén, Praha 2002 Vizinová,D.,Preiss,M.: Psychické trauma a jeho terapie (1999) Vodáčková,D.: Krizová intervence, Praha 2004
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.