VZkM41 Aktuální témata výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o nástrojích prevence a epidemiologie, které slouží k udržení zdraví a k jeho ochraně před různými typy rizika. Student bude schopen porozumět základním pojmům z oblasti prevence a epidemiologie se zaměřením na aktuální témata dle sylabu. Na základě získaných znalostí dokáže interpretovat údaje z oblasti epidemiologie infekčních a neinfekčních chorob.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - formuluje hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory se zaměřením na problematiku klonování, biorytmů, příčiny stárnutí, přídatných léků v potravinách a kosmetice, HIV; – nové možnosti léčby, nových pandémií a epidemíí, bioterorismus aj.; - student reviduje své dosavadní znalosti, chápe význam celoživotního sebevzdělání pro kvalitní práci učitele, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí; - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace; - posoudí své rizikové chování a aktivně se podílí na zlepšení svého životního stylu; - aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí;
Osnova
  • Obsah semináře: 1. Ekologie člověka. Člověk jako ochránce a současně jako největší škůdce životního prostředí, jehož je sám součástí. 2. Klonování člověka - hrozba nebo spása? 3. Biorytmy a lidské zdraví a výkonnost, biorytmy v lékařství a v pedagogickém procesu. 4. Příčiny stárnutí a příčiny smrti. 5. Lék je: lék/jed/mutagen/teratogen/kancerogen. Přehled léků, ale i jiných preparátů (přídatné látky v potravinách, kosmetickém průmyslu apod.), které mohou vyvolávat změny v genetické informaci. 6. Genetická determinace nádorové transformace buněk, protoonkogeny/onkogeny/antionkogeny. 7. Viry a nádory. 8. Nové aktuální poznatky o HIV infekci. 9. Přehled nejnovějších epi- až pandémiemi hrozících nemocí - příčiny, průběh, prevence. 10. Hrozící nebiologické pandémie - problematika prionů - čím slouží člověku a čím kvasinkové buňce? Zdroje atypických (patogenních prionů). Patogenní prion jako bílkovina, která má schopnost se replikovat. 11. Aktuální otázka kolem bioterorizmu. 12. Téma vybrané studenty - panelová diskuse (pozvaní: genetik, pediatr, biochemik, lékař z oblasti primární prevence, pedagog).
Literatura
    povinná literatura
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
  • HATINA, Jiří a Bryan SYKES. Lékařská genetika: problémy a přístupy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 80-200-0700-8. info
Výukové metody
The course is delivered in the form of seminars. Students shall discuss various topics as per the course syllabus.
Metody hodnocení
Student prokáže při rozpravě znalosti z dané problematiky a vypracuje seminární práci na vybrané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.