VZpB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 učebna 36
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VZpB11/01: St 13:00–13:50 učebna 27, L. Adámková
VZpB11/02: St 12:00–12:50 učebna 27, L. Adámková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
K cílům předmětu patří získání základních poznatků o stavbě a funkci lidského organismu, podání přehledu ontogenetických období, základních infekčních onemocnění a důležitých neinfekčních chorob hromadného výskytu v dětském věku (srdečně-cévní a nádorová onemocnění, cukrovka, alergie). Předmět přináší syntetické informace z oblasti medicínských oborů upravené pro potřeby posluchačů pedagogické fakulty. Tyto poznatky jsou skloubeny se zásadami dobré pedagogické praxe, s důrazem na samostatné a zodpovědné rozhodování pedagoga v případě ohrožení zdraví či života dítěte. Důraz je kladen na holistické pojetí zdraví a včasné rozpoznání jeho poruch a preventivní opatření.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student: schopen vysvětlit souvislosti mezi ontogenetickými obdobími a typickými onemocněními daného věku; posoudit rizikové faktory v dětském věku a dospívání; orientovat se v problematice etiologie, prevence a léčby nemocí dětského věku; vysvětlit příznaky a příčiny stavů ohrožujících zdraví a život děti i dospělých a navrhne preventivní opatření vzniku chronických neinfekčních chorob; poznat nejčastější poruchy ve struktuře a funkci regulačních soustav a chápe důsledky těchto poruch pro výkonnost lidského jedince, zejména v dětském věku; získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci a při výchově dětí; chápat specifické potřeby dětského organismu;
Osnova
 • Obsah přednášek: 1. a 2. Základní pojmy, růst a vývoj, rozdělení ontogenetického vývoje, sekulární trend. Prenatální vývoj (oplození, rýhování, embryonální období, embryopatie, plodové období, plod, plodové obaly, plodová voda, placenta, fetopatie, těhotenství, mnohočetná těhotenství, rizikové těhotenství).
 • 3. a 4. Porod (doby porodní, porodní plán, porodnice, porod doma). Vrozené vývojové vady. Novorozenec (charakteristika fyziologického a rizikového novorozence), nemoci dětského věku.
 • 5. a 6. Kojenec (charakteristika kojence, kojení a jeho význam). Batole (charakteristika batolete), nemoci dětského věku.
 • 7. Předškolní věk (charakteristika předškoláka, dentice, školní zralost). Mladší školní věk (charakteristika mladšího školáka). Starší školní věk (charakteristika staršího školáka), nemoci dětského věku.
 • 8. a 9. Adolescence a puberta (fáze puberty, hormonální aktivita v pubertě). Nemoci dětského věku. Další vývojová období (dospělost, zralost, střední věk, stáří)
 • 10. a 12. Biologické zákonitosti (vývoj orgánů, posouzení tělesného vývoje dítěte, typy tělesné stavby, současné vývojové změny). Hierarchie živých soustav, buňka, tkáň. Stavba a funkce jednotlivých orgánových soustav.
 • Obsah cvičení: 1. a 2. Oplození a prenatální vývoj člověka - výukový videopořad s doplňkovým výkladem, diskuse.
 • 3. a 4. Porod - výukový videopořad s doplňkovým výkladem, vyšetřování těhotných, základy prenatální diagnostiky.
 • 5. a 6. Asistovaná reprodukce, problematika dárcovství oocytů, videopořady s výkladem a diskusí. Ukázky z teratologie – demonstrace, portály k prevenci vrozených vývojových vad.
 • 7. - 8. Předškolní a školní věk – vliv školního prostředí na zdraví žáků; školní nábytek – vady páteře, vady zraku – základní vyšetřovací metody; vliv obuvi na klenbu nohy – vyšetření klenby nohy.
 • 9. Alergie v dětském věku a škola.
 • 10. Adolescence a puberta – výukový videopořad s doplňkovým výkladem, diskuse.
 • 11. Exkurze – anatomické muzeum. 12. Exkurze – transfuzní stanice.
Literatura
  povinná literatura
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie. Olomouc: Poznání, 2011. 332 stran. ISBN 9788087419069. info
 • VOLF, Vladimír a Hana VOLFOVÁ. Pediatrie I pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 3., dopl. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 112 s. ISBN 8073330210. info
 • VOLF, Vladimír a Hana VOLFOVÁ. Pediatrie 2 : pro 3. ročník středních zdravotnických škol. 3. dopl. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 240 s. ISBN 8073330237. info
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou zpracovány formou prezentací a doplněné odkazy na doporučenou studijní literaturu a internetové zdroje. Dílčí témata cvičení jsou prezentována pomocí didaktických prostředků a pomůcek.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace zadaných seminárních úkolů, aktivní účast v praktickém cvičení, závěrečný znalostní test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/VZpB11