VZpB22 Rodina v psychosociálním kontextu

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–10:50 učebna 37
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VZpB22/01: Pá 14. 5. 9:00–14:50 učebna 27, A. Prokopová
VZpB22/02: Pá 30. 4. 9:00–14:50 učebna 27, A. Prokopová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými psychosociálními aspekty rodiny a rodinného soužití, a to v kontextu psychologie zdraví. Dílčím cílem je umožnit studentům naplánování a realizaci malého výzkumného úkolu, zaměřeného na tuto oblast.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
- je schopen porozumět psychosociálním aspektům rodinné problematiky
- chápe význam rodiny v souvislosti s její socializační funkcí
- je obeznámen se současnými rodinnými trendy
- rozumí souvislostem rodiny a rodinného soužití s protektivními (resp. rizikovými) faktory zdraví člověka
- je schopen naplánovat a realizovat malou výzkumnou sondu, zaměřenou na psychosociální aspekty rodinného soužití.
Osnova
 • Obsah přednášek:
 • Přednášky obsahují vybraná témata, jejichž rámec tvoří následující tematické okruhy:
 • 1. Sociobiologické kořeny rodiny, rodičovského a partnerského chování
 • 2. Rodina jako systém, funkce rodiny, struktura rodiny
 • 3. Vývojový cyklus rodiny, proměna funkcí
 • 4. Rodina a dítě, socializace, tranzitorní krize, „vývojové úkoly“
 • 5. Rodina a zátěžové situace, rodina v krizi, dlouhodobá krize v rodině
 • 6. Rozvod a opakovaná manželství, porozvodová situace, rekonstruovaná rodina, postavení dítěte v rekonstruované rodině
 • 7. Rodina a závislost
 • 8. Podoby násilí v rodině, asymetrická agrese
 • 9. Transgenerační přenos traumatu
 • 10. Rodiny nějakým způsobem odlišné
 • 11. Metodologické minimum I. (výzkum, zaměření, cíl, výzkumné otázky ap.)
 • 12. Metodologické minimum II. (volba výzkumných metod, zkoumaný soubor, zpracování dat, výsledky, prezentace výsledků)
 • Součástí přednášek jsou komentované videozáznamy, ilustrující probírané téma, případně podněcující ke skupinové diskuzi tématu.
 • Metodologický tematický okruh je zařazen se záměrem pomoci studentům při plánování a realizaci seminárního úkolu.
 • Obsah seminářů:
 • Semináře probíhají jako výukové bloky, v nichž studenti prezentují výsledky malých výzkumných úkolů. Úkoly, vztahující se k tématům přednášek, si studenti vybírají na začátku semestru z nabídky, kterou vyučující zveřejní na webovém informačním systému MU. Na úkolu pracují během semestru. Součástí prezentací je vždy diskuze a zpětná vazba od posluchačů a od vyučující.
Literatura
  doporučená literatura
 • Literature in Teacher's Information
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Illustrated by Vladimír Jiránek. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 808642958X. info
  neurčeno
 • SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Třetí vydání. Praha: Portál, 2012. 219 stran. ISBN 9788026202172. info
 • TÓTHOVÁ, Jana. Úvod do transgenerační psychologie rodiny : transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 250 s. ISBN 9788073678562. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9. info
Výukové metody
Prezentace výsledků seminárních úkolů, diskuse, kazuistiky. V průběhu semestru pracuje student na plnění seminárního úkolu.
Metody hodnocení
Během semestru pracuje student na plnění seminárního úkolu; jeho prezentace je podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu.
Informace učitele
INFORMACE K PRŮBĚHU PŘEDMĚTU:

1) NEPOVINNÁ přednáška - vybraná témata
2) POVINNÁ prezentace výsledků práce na seminárním úkolu, student si vybere jeden z pátečních bloků (9:00 - cca 15:00), termíny jsou uvedeny v IS v rozvrhu.

Podrobnější informace a konkrétní instrukce k seminárním úkolům najdou studenti v agendě "STUDIJNÍ MATERIÁLY" k tomuto předmětu.

Další doporučená literatura: Možný, Ivo. Moderní rodina : mýty a skutečnosti. 1. vyd. Brno : Blok, 1990. Možný, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. Singly, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB22