VZpB22 Rodina v psychosociálním kontextu

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 11:00–11:50 učebna 37
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými psychosociálními aspekty rodiny a rodinného soužití, a to v kontextu psychologie zdraví. Dílčím cílem je umožnit studentům naplánování a realizaci malého výzkumného úkolu, zaměřeného na tuto oblast.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
- je schopen porozumět psychosociálním aspektům rodinné problematiky
- chápe význam rodiny v souvislosti s její socializační funkcí
- je obeznámen se současnými rodinnými trendy
- má základní poznatky, týkající se historického vývoje rodinné instituce
- rozumí souvislostem rodiny a rodinného soužití s protektivními (resp. rizikovými) faktory zdraví člověka.
Osnova
 • Obsah přednášek:
 • 1. Sociobiologické kořeny rodiny, rodičovského a partnerského chování
 • 2. Rodina jako systém
 • 3. Funkce rodiny, struktura rodiny
 • 4. Vývojový cyklus rodiny, proměna funkcí
 • 5. Partnerství, volba partnera, kohabitace
 • 6. Rodina a dítě, socializace, tranzitorní krize, „vývojové úkoly“
 • 7. Rodina a zátěžové situace, rodina v krizi
 • 8. Dlouhodobá krize v rodině
 • 9. Rozvod a opakovaná manželství, porozvodová situace, rekonstruovaná rodina, postavení dítěte v rekonstruované rodině
 • 10. Práce, ekonomika, domácnost
 • 11. Rodiny nějakým způsobem odlišné I.
 • 12. Rodiny nějakým způsobem odlišné II.
 • Obsah seminářů:
 • Semináře probíhají jako výukové bloky, v nichž studenti prezentují výsledky malých výzkumných úkolů. Úkoly, vztahující se k tématům přednášek, si studenti vybírají na začátku semestru z nabídky, kterou vyučující zveřejní na webovém informačním systému MU. Na úkolu pracují během semestru. Součástí prezentací je vždy diskuze a zpětná vazba od posluchačů a od vyučující.
Literatura
  doporučená literatura
 • Literature in Teacher's Information
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Illustrated by Vladimír Jiránek. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 808642958X. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Kapitoly ze sociologie rodiny. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 143 s. info
Výukové metody
Prezentace výsledků seminárních úkolů, diskuse, kazuistiky. V průběhu semestru pracuje student na plnění seminárního úkolu.
Metody hodnocení
Během semestru pracuje student na plnění seminárního úkolu; jeho prezentace je podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu.
Informace učitele
INFORMACE K PRŮBĚHU PŘEDMĚTU:
1) NEPOVINNÁ přednáška - vybraná témata
2) možnost individuálních i skupinových konzultací k zadaným seminárním úkolům (kdykoli v konzultačních hodinách)
3) POVINNÁ prezentace výsledků práce na seminárním úkolu, student si vybere jeden ze tří pátečních bloků (vždy 9 - 15), termíny budou vypsány v ISu na začátku semestru.

Podrobnější informace a konkrétní instrukce k seminárním úkolům najdou studenti v agendě "STUDIJNÍ MATERIÁLY" k tomuto předmětu.

Další doporučená literatura: Možný, Ivo. Moderní rodina : mýty a skutečnosti. 1. vyd. Brno : Blok, 1990. Možný, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. Singly, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VZpB22