VZpB54 Základy psychopatologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jeho cílem je seznámit studenty se základními pojmy z obecné a speciální psychopatologie tak, aby jim porozuměli ve vztazích a různých souvislostech, zejména v kontextu podpory zdraví a prevence psychických onemocnění.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
- rozumí základním pojmům z obecné a speciální psychopatologie,
- chápe je ve vztazích a souvislostech,
- je schopen nabyté znalosti aplikovat v oblasti problematiky podpory psychického zdraví a prevence psychických onemocnění.
Osnova
 • 1. Předmět psychopatologie, základní pojmy, význam psychopatologie pro učitele.
 • 2. Různá pojetí normality osobnosti, postoje k duševně nemocným lidem (historie, proměny v čase, současná situace).
 • 3. Problematika etiologie duševních onemocnění.
 • 4. Poruchy některých psychických funkcí (vědomí, vnímání, paměť, pozornost, myšlení, intelekt, emoce, jednání, vůle).
 • 5. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, poruchy vyvolané traumatem, posttraumatická stresová porucha.
 • 6. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí.
 • 7. Poruchy chování v dětském věku a dospívání, poruchy osobnosti.
 • 8. Schizofrenie, schizoafektivní poruchy.
 • 9. Afektivní poruchy.
 • 10. Organické duševní poruchy.
 • 11. Poruchy příjmu potravy.
 • 12. Problematika prevence duševních poruch a podpory duševního zdraví.
Literatura
 • Literature in Teacher's Information
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
Výukové metody
Teoretická příprava, výuka probíhá formou přednášek, doplněných komentovanými videozáznamy, studenti se průběžně věnují samostatné přípravě z doporučených materiálů.
Metody hodnocení
Výuka je zakončena písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí (je nutné je absolvovat současně). První část je zaměřena na obecnou psychopatologii (ve studijních materiálech v souboru |1| jde o okruhy 1. až 7.). Student si vylosuje 10 z celkových 160 pojmů (všechny jsou uvedeny v souboru |2|) a ty stručně popíše a vysvětlí - případně i s příklady, tak, aby bylo jasné, že pojmům rozumí. Ve druhé části zkoušky půjde o speciální psychopatologii (ve studijních materiálech v souboru |1| jde o okruhy 8. až 14.). V této části zkoušky si student vylosuje dva z nabízených sedmi okruhů, poté podrobně popíše a vysvětlí vše, co se z hlediska psychopatologie týká příslušných okruhů (resp. psychických onemocnění).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.