VZpB62 Programy podpory zdraví ve školním prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpB62/01: St 8:00–8:50 učebna 27, L. Mužíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student rozumí základní strategiím podpory zdraví a dokáže ji zdůvodnit v souvislostech demografické situace a zdravotního stavu obyvatel ČR. Studenti dokáží zhodnotit edukační programy podpory zdraví a navrhnout vlastní strategii přípravy projektu podpory zdraví dle zadaných kritérií (věk dětí, zaměření projektu, prostředí realizace atd.).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory; vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice a zhodnotí je; chápe význam minimálních preventivních programů, dokáže je analyzovat dle podmínek školy; popíše možnosti intervence v jednotlivých vývojových obdobích; posoudí nutnost spolupráce odborníků z oblasti zdravotnictví, psychologie a pedagogiky; aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí.
Osnova
  • 1. Zdraví populace, výzkumy a studie z oblasti zdraví a nemocí. Demografický vývoj populace. 2. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Efektivita primární prevence nemocí. 3. Evropská zdravotní politika pro 21. století. Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020. 4. Komplexní programy podpory zdraví ve školním prostředí. Program Škola podporující zdraví (HPS). 5. Aktuální programy podpory zdraví ve školním a mimoškolním prostředí (edukační projekty mezinárodní, regionální, komplexní projekty, specificky cílené projekty). 6. Strategie přípravy projektů podpory zdraví.
Literatura
  • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
  • Zdraví 2020 : osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. Translated by Jan Holčík - Karel Zástěra. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. 182 s. ISBN 9788085047486. info
  • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a cvičení. Studenti hodnotí programy podpory zdraví a diskutují o nich, analyzují vybrané základní školy z hlediska pilířů Školy podporující zdraví, připravují návrhy projektů podpory zdraví pro ZŠ.
Metody hodnocení
Odborná rozprava nad vlastním návrhem projektu pro vybranou základní školu. Analýza stavu vybrané základní školy z hlediska pilířů Školy podporující zdraví a vypracování návrhu projektu ŠPZ pro danou ZŠ.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB62