VZpB42 Psychohygiena a psychologie zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Dacerová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 17:00–18:50 učebna 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí se základy psychohygieny jako interdisciplinárního oboru na pomezí psychologie, pedagogiky a medicíny. Současná psychohygiena ústí v mnoha svých koncepcích do moderní psychologie zdraví, která se orientuje na projektování zdraví jako stavu “plné tělesné, psychické a sociální pohody” z psychologického aspektu. V kurzu jsou probrány základní kategorie a teorie psychohygieny a psychologie zdraví, a to zejména “zdraví”, “stres a jeho zvládání”, “únava a výkonnost”, “neurotické poruchy”, “odpočinek a relaxační techniky”, “zdravý způsob života”, “zdravá osobnost” atd. Poznatky jsou prezentovány zejména vzhledem k předchozím znalostem studentů z psychologie a pedagogiky a vedle teoretických informací mají poskytnout studentovi rovněž praktické dovednosti při zvládání náročných životních situací a pro rozvoj osobnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: chápe protektivní i rizikové faktory psychického zdraví; je schopen nabyté znalosti aplikovat v oblasti psychohygieny; je schopen aplikovat praktické dovednosti při zvládání obtížných situací;
Osnova
  • 1. Vymezení a předmět psychohygieny. Základní pojmy psychohygieny. 2. Psychologie zdraví, její vymezení a úkoly. Světová zdravotnická organizace (WHO), její úkoly a programy. Definování kategorií zdraví. Prevence. 3. Výkonnost, práceschopnost a únava. Psychohygiena odpočinku. Relaxace a rekreace. Průběh výkonnosti. Biorytmicita. Křivky výkonnosti. Optimalizace školního rozvrhu. 4. Psychohygiena volného času. Hra a relaxace. Psychohygiena spánku. Imaginace a relaxace. 5. Fenomén stresu. Vývoj teorie stresu v medicíně a v psychologii. Koncepce stresu a jeho teorie. Teorie Selyeho a Lazaruse. Eustres a distres. 6. Náročné životní situace a jejich zvládání. Coping-proces. Fenomén nezdolnosti. Problematika tzv. vyhoření (burnout syndrom) a jeho průběh. Neurotické poruchy. Vymezení, vývoj pojmu. Prevence neuróz. 7. Psychologie zdraví, psychohygiena a psychoterapie. Psychoterapie a výchova. Psychagogika. Psychohygiena učení. Přetěžování ve škole. Tréma. Úloha fyzikálních podmínek prostředí. 8. Samoučení. Sebevýchova. Self-management. Kvalita života a životní styl. 9. Psychické mechanismy závislosti. Osobnost toxikomana. Sociálně-psychologické otázky psychohygieny. Optimální komunikace. Sociální opora. 10. Relaxační techniky a antistresové programy, jejich principy, klasifikace a teoretická východiska. 11. Rozvoj osobnosti, osobnostní růst. 12. Flow. Well-being. Fitness. Wellness. Optimismus. Sebepoznání a self-esteem. Zdraví a spiritualita. Zrání osobnosti. Perspektivy psychologie zdraví a psychohygieny. Škola a podpora zdraví. Úskalí psychohygieny
Literatura
    povinná literatura
  • FORSHAW, Mark a David SHEFFIELD (eds.). Health psychology in action. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-0-470-66733-0.
  • Psychologie zdraví. Edited by Jaro Křivohlavý. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 279 s. ISBN 80-7178-551-2.
  • BEDRNOVÁ, Eva. Duševní hygiena a sebeřízení: pro vysokoškoláky a mladé manažery. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 157 s
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 279 s. ISBN 8071787744.
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 195 s. ISBN 80-7178-835-X.
Výukové metody
Přednášky, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný znalostní test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB42