VZpB51 Zdraví člověka - aktuální témata

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
VZpB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o nástrojích prevence a epidemiologie, které slouží k udržení zdraví a k jeho ochraně před různými typy rizika. Student bude schopen porozumět základním pojmům z oblasti prevence a epidemiologie se zaměřením na aktuální témata dle sylabu. Na základě získaných znalostí dokáže interpretovat údaje z oblasti epidemiologie infekčních a neinfekčních chorob.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: - formuluje hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory; - reviduje své dosavadní znalosti, chápe význam celoživotního sebevzdělání pro kvalitní práci učitele; - aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí; - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace; - posoudí své rizikové chování a aktivně se podílí na zlepšení svého životního stylu; aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí;
Osnova
  • 1. Ekologie člověka. Člověk jako ochránce a současně jako největší škůdce životního prostředí, jehož je sám součástí. 2. Klonování člověka - hrozba nebo spása? 3. Biorytmy a lidské zdraví a výkonnost, biorytmy v lékařství a v pedagogickém procesu. 4. Příčiny stárnutí a příčiny smrti. 5. Lék je: lék/jed/mutagen/teratogen/kancerogen. Přehled léků, ale i jiných preparátů (přídatné látky v potravinách, kosmetickém průmyslu apod.), které mohou vyvolávat změny v genetické informaci. 6. Genetická determinace nádorové transformace buněk, protoonkogeny/onkogeny/antionkogeny. 7. Viry a nádory. 8. Nové aktuální poznatky o HIV infekci. 9. Přehled nejnovějších epi- až pandémiemi hrozících nemocí - příčiny, průběh, prevence. 10. Hrozící nebiologické pandémie - problematika prionů - čím slouží člověku a čím kvasinkové buňce? Zdroje atypických (patogenních prionů). Patogenní prion jako bílkovina, která má schopnost se replikovat 11. Aktuální otázka kolem bioterorizmu. 12. Téma vybrané studenty - panelová diskuse (pozvaní: genetik, pediatr, biochemik, lékař z oblasti primární prevence, pedagog).
Literatura
    doporučená literatura
  • SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. 4., přepr. a rozš. vyd. Martin: Osveta, 2005. 445 s. ISBN 8080631859. info
  • NEKOLA, Jaroslav. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 8070331372. info
  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie : pro lékařské fakulty. 3. přeprac. vyd. Praha: H & H, 2000. 554 s. ISBN 8086022463. info
  • HATINA, Jiří a Brian D. SYKES. Lékařská genetika : problémy a přístupy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 8020007008. info
  • MASOPUST, Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 175 s. ISBN 8071844152. info
Výukové metody
Student vypracuje seminární práci na vybrané téma, prezentuje ji a diskutuje s ostatními studenty.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace zadaného seminárního úkolu, aktivní, odborná rozprava nad aktuálními otázkami zdraví člověka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.