XPSp01 Úvod do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 9:20–11:00 učebna 35
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XPSp01/01: St 17:35–18:20 učebna 34, V. Rodová, T. Škubalová
XPSp01/02: St 16:40–17:25 učebna 34, V. Rodová, T. Škubalová
Předpoklady
Předmět přispívá k základní orientaci v terminologii pedagogiky a psychologie s ohledem na historické souvislosti. Tvoří základ dalšího studia pedagogických a psychologických disciplín. Ve dvouhodinových přednáškách a seminářích se budou střídat přednášející z katedry pedagogiky a psychologie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a filozoficko-historickými východisky pedagogiky, obecné psychologie a psychologie osobnosti, s důrazem na předškolní vzdělávání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student:
znát a rozumět obsahu základních pojmů pedagogiky a dokáže je adekvátně užívat;
znát jména vybraných pedagogických osobností a chápat podstatu jejich myšlenkového odkazu;
číst vybrané pedagogické texty a rozumět jejich obsahu;
odlišit poznatky akademické pedagogiky a psychologie od běžných lidových pedagogických a psychologických poznatků.
Osnova
 • Hlavní témata přednášek:
 • Pedagogika jako vědní obor, základní kategorie a pojmy.
 • Výchova ve starověku a středověku.
 • Novověcí pedagogičtí myslitelé.
 • Výchovné instituce v 19. století.
 • Pedagogický reformismus a vznik alternativních škol.
 • 20. století, století dítěte.
 • Dítě v mateřské škole.
 • Předmět psychologie a jeho vývoj. Podmíněnost psychiky. Vědomí, čití a vnímání.
 • Pozornost, paměť, představivost. Myšlení, řešení problémů.
 • Myšlení a řeč. Inteligence, schopnosti. Tvořivost. Emoce.
 • Učení. Výsledky učení, druhy učení. Vůle a volní procesy, rozhodování.
 • Osobnost – pojem, vymezení, struktura a dynamika. Motivace, potřeby.
 • Témata seminářů:
 • Vzájemné seznámení, očekávání a potřeby studentů.
 • Pedagogika jako věda - interaktivní práce s výzkumným textem.
 • Psychologie jako věda - srovnání populárního článku s odborným. Znaky odborného textu.
 • Osobnost a výchova (inspirace konstruktem temperamentu), reflexe vlastních zkušeností.
 • Porozumění základním kategoriím a pojmům s ohledem na předškolní vzdělávání.
 • Dítě v pravěku, antika – sokratovský dialog; středověk – septem artes liberales.
 • Dítě v textech novověkých pedagogických myslitelů (J. A. Komenský, J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalotzzi, F. Fröbel) − četba vybraných textů.
 • Vývoj pohledu na dítě od 19. století (J. Dewey, E. Keyová, O. Decroly, M. Montessori, R. Steiner, H. Parkhurstová, atd.) − četba vybraných textů.
 • Historické milníky vývoje předškolní pedagogiky v českém prostředí (J. V. Svoboda, M. Riegrová, V. Příhoda, O. Chlup, A. Süssová, I. Jarníková) − četba vybraných textů.
 • Osobnostní typy podle Myersové a Briggsové.
 • Sebereflexe učitele (studenta učitelství pro mateřské školy) – reflexe výchovně vzdělávacího procesu a vlastní role v něm.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie, Zora SYSLOVÁ a Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Dějiny předškolní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 79 s. ISBN 978-80-210-5981-8. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 9788024618326. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 271 s. ISBN 9788073675677. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
  doporučená literatura
 • BLACK-HAWKINS, Kristine, Lani FLORIAN a Martyn ROUSE. Achievement and inclusion in schools. First published. vii, 161. ISBN 9780415391986. info
 • Lenderová, M. & Rýdl, K. (2006). Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století. Praha, Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka.
 • RÝDL, Karel a Eva ŠMELOVÁ. Vývoj institucí pro předškolní výchovu : (1869-2011). I. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 222 stran. ISBN 9788024430331. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra a Jarmila SVOBODOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2007. 140 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-86633-81-7. info
 • RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 281 s. ISBN 8086642178. info
 • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College, 2000. xxiii, 768. ISBN 015508044X. info
 • PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996. 76 s. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 8085498278. info
 • SHOSTAKOVÁ, Marjoria. Nisa, dcera Kungů. : Intimní život ženy mizejícího světa z angl. 1. vyd. Praha, 1993. 303 s. : i. ISBN 80-204-0345-0. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, skupinová práce, domácí práce
Metody hodnocení
70 % aktivní účasti na seminářích, semestrální práce na téma "Jak si představuji dobrého učitele v mateřské škole?", kritické zhodnocení odborného a populárního textu, písemný vědomostní test (70% správných odpovědí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/XPSp01

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 19:29, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému