XRJp11 Řečové dovednosti 4 RJ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kleinová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1-B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je procvičení a doplnění probíraného na přednáškách učiva; rozvíjení komunikačních dovedností v písemném a ústním projevu; procvičení překladu z ruštiny do češtiny a naopak.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude schopen prakticky používat syntaktické struktury v ústní komunikaci; analyzovat stavbu ruských vět; srovnat syntaktický systém ruštiny a češtiny.
Osnova
 • 1. Syntaktické jednotky. Shody a rozdíly mezi ruštinou a češtinou.
 • 2. Věta jednoduchá. Určování druhů vět dle komunikačního záměru.
 • 3. Rozbor věty holé a rozvité. Specifika ruských záporných vět.
 • 4. Hlavní větné členy: podmět a přísudek. Určování typů přísudků.
 • 5. Rozvíjející větné členy: přívlastek a přístavek.
 • 6. Přímý a nepřímý předmět. Doplněk. Způsoby vyjádření. Překlad konstrukcí s doplňkem do češtiny.
 • 7. Příslovečné určení: klasifikace, způsoby vyjádření.
 • 8. Rozdíly v použití jednočlenných vět v ruštině v porovnání s češtinou.
 • 9. Souvětí: syntaktický rozbor, specifika překladů českých souvětí do ruštiny.
 • 10. Určování typů souřadných souvětí.
 • 11. Analýza podřadných souvětí.
 • 12. Bezespoječné souvětí. Souvětí s různými typy syntaktických vztahů.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
  doporučená literatura
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • VYČICHLOVÁ, Ema a Bedřich ČESAL. Cvičení z ruské syntaxe. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 102 s. ISBN 80-7082-372-0. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
Výukové metody
V průběhu studia vypracovávají studenti domácí úkoly a v rámci samostatné práce syntaktická cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1) plnění domácích úkolů;
2) úspěšné zvládnutí zápočtové práce (k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 75%).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pokud si předmět zapíší méně než 10 studentů, výuka bude probíhat bezkontaktně. Učební materiály pro samostatnou práci budou vloženy do Studijních materiálů předmětu v ISu.
Studijní opory:
Dril "Syntaktická terminologie"
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162
Odpovědník „Typy přísudků“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Typy_prisudku.qref
Odpovědník „Určování větných členů“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Urcovani_vetnych_clenu.qref
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.