YPPk04 Pedagogický výzkum a jeho metodologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk04/OS01: Pá 12. 3. 12:00–13:50 učebna 39, Pá 23. 4. 12:00–14:50 kancelář vyučujícího, Pá 7. 5. 8:00–10:50 kancelář vyučujícího, P. Najvar
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšit citlivost studentů vůči specifickým aspektům (zejména písemné) odborné komunikace. Vytváří předpoklady pro realizaci (akčního) výzkumu v budoucí profesní praxi studentů a pro realizaci empirického výzkumu v rámci jejich seminárních či kvalifikačních prací. Předmět poskytuje studentům informace o tom, co je to (pedagogický) výzkum, jaké jsou jeho druhy, jak se výzkum plánuje a realizuje, jaké jsou fáze výzkumu, jak se vymezuje výzkumný problém, jak se provádí výběr vzorku, volba metod, sběr dat, jak se data zpracovávají a interpretují.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se studenti budou schopni orientovat v metodologické terminologii; navrhnout design (např. akčního) výzkumného šetření pro potřeby diplomové práce, včetně zdůvodnění výběru konkrétních výzkumných metod a postupů sběru a analýzy dat; zpracovávat odborné práce v souladu s pravidly (např. citačními) respektovanými v oboru; interpretovat výsledky výzkumů.
Osnova
 • 1. Obecné principy akademické komunikace.
 • 2. Odborné i popularizační časopisy, časopisy profesní.
 • 3. Struktura odborného textu a etické principy odborné komunikace včetně problému plagiátorství.
 • 4. Technické náležitosti seminárních a závěrečných prací včetně používání citačních norem.
 • 5. Pedagogický výzkum, jeho specifika a možnosti využití výzkumu v práci učitele.
 • 6. Výzkumný problém; stanovení, typické nedostatky, typy výzkumných problémů. Příprava výzkumu. Bibliografické citace. Fáze výzkumu. Výzkum základní, aplikovaný, teoretický, praktický, deskriptivní.
 • 7. Akční výzkum v učitelské profesi.
 • 8. Kvalitativní výzkum (tvorba teorie). Postup kvalitativního výzkumu. Výběr případů, vstup do terénu, validita a reliabilita,
 • 9. Kvantitativní výzkum (ověřování teorie). Proměnné. Operacionalizace. Hypotézy. Výběrový soubor a jeho rozsah. Náhodný výběr, stratifikovaný výběr, záměrný výběr. Předvýzkum. Zpracování údajů. Zásady interpretace.
 • 10. Výzkumné metody a techniky v pedagogice. Pozorování (strukturované, nestrukturované). Dotazník (zásady konstrukce dotazníku, položky, konstrukce položek, typy otázek/položek, administrace, návratnost, vyhodnocování). Interview (druhy, prostředí, průběh, vyhodnocování).
Literatura
 • Úvod do pedagogického výskumu (Orig.) : Úvod do pedagogického výzkumu [Gavora, 2000]. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. 254 stran. ISBN 9788024753263. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
 • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Translated by Stanislav Ježek. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. vi, 196. ISBN 808583460X. info
Výukové metody
Konzultace, teoretická příprava práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Kolokvium - odborná rozprava na téma připravované diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk04