YPPk05 Předškolní pedagogika v mezinárodním kontextu

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Irena Borkovcová, MBA (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk05/OS01: Pá 5. 3. 13:00–14:50 učebna 39, Pá 12. 3. 14:00–15:50 učebna 39, Z. Syslová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými zahraničními modely předškolního vzdělávání, zejména v oblastech nastavení systému předškolního vzdělávání a rané péče, kurikula, personálního zabezpečení a evaluačních a výzkumných aktivit. Dále pak seznámit s pojetím kvality předškolního vzdělávání v mezinárodním kontextu, zejména v kontextu Evropské unie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat hlavní rysy vybraných předškolních systémů v Evropské unii; - popsat faktory, které ovlivňují kvalitu předškolního vzdělávání; - porovnat rozdíly mezi českým systémem předškolního vzdělávání a systémy dalších zemí Evropské unie; - nastínit aplikaci příkladů dobré praxe ze zahraničí do českého předškolního vzdělávání.
Osnova
 • 1. Pojetí předškolního vzdělávání v rámci OECD 2. Pojetí předškolního vzdělávání v rámci Evropské unie 3. Hodnocení kvality institucionálního předškolního vzdělávání na úrovni školy v mezinárodním kontextu 4. Hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte v mezinárodním kontextu 5. Přechod z pre-primárního do primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu
Literatura
  povinná literatura
 • Starting Strong III – Súbor nástrojov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Dostupné z https://www.minedu.sk/starting-strong-iii-–-subor-nastrojov-kvality-pre-vzdelavanie-a-starostlivost-v-ranom-detstve/
 • SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2014. 213 s. 373.2/3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-354-8. info
  doporučená literatura
 • Quality Framework proposal with indicators – Recommendations from ECEC experts, February 2018. Dostupné z https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/825252b4-3ec6-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-75761979
 • Starting strong V. Transitions from early childhood to primary school. Dostupné z https://www.slideshare.net/OECDEDU/starting-strong-v
Výukové metody
Přednáška, případová studie se zaměřením na dílčí aspekty předškolního vzdělávání ve vybraných zemích. Diskuze nad specifikovanými tématy a odbornou literaturou. Vyhledávání příkladů dobré praxe, které by mohly být využitelné pro předškolní vzdělávání v České republice.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace případové studie. Kritéria hodnocení budou upřesněny vyučujícími v IS.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk05