YPPk09 Poradenská praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lucie Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Štěpánková
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk09/OS01: Pá 16. 4. 8:00–13:50 , L. Štěpánková
Předpoklady
Praxe je propojena s předmětem Pedagogická komunikace a navazuje na předmět Diagnosticko-intervenční praxe. Prohlubuje praktické dovednosti související s interpretací a aplikací odborných doporučení poradenských pracovišť (PPP a SPC).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi spolupráce školy se školskými poradenskými pracovišti a vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které souvisejí se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměry: - seznámit studenty typy poradenských činností zaměřených na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných; - seznámit studenty s činností školských poradenských zařízení (pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centrum); - vybavit studenty dovednostmi souvisejícími se zajištěním poradenství zákonným zástupcům dětí, v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; - seznámit studenty s různými typy plánů individuální podpory dítěte, doporučovaných školským poradenským zařízením.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - koordinovat spolupráci mateřské školy se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) při zajišťování poradenských služeb; - předávat odborné informace z oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy; - poskytovat informace o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb dětem a jejich zákonným zástupcům;
Osnova
  • Návštěvy školského poradenského pracoviště: - Pedagogicko psychologická poradna; - Speciálně pedagogické centrum. 1. seznámení se zařízením/organizací, pracovníky, poskytovanými službami; 2. seznámení se s různými druhy podpory, poskytované cílovým skupinám; 3. seznámení s různými druhy výstupů školských poradenských zařízení směrem k dětem a jejich zákonným zástupcům a směrem k mateřské škole. Reflexe (nové poznatky, jejich využití pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, přínos praxe).
Literatura
    doporučená literatura
  • MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 223 stran. ISBN 8004252362. info
    neurčeno
  • Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe. Edited by Marie Vítková. Vyd. 1. Brno: MSD, 2003. 261 s. ISBN 808663308X. info
  • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, 2001. 207 s. ISBN 80-7178-544-X. info
Výukové metody
Seznámení s vybraným školským poradenským zařízením a jeho činností, reflexe.
Metody hodnocení
Deník z praxe dle zadání, diskuse a reflexe praxe s odpovědnou osobou (vedoucí praxe). Studenti mají povinnost absolvovat praxi v pedagogicko psychologické poradně a ve vybraném speciálně pedagogickém centru. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk09