YPPk10 Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na rozvoj dětí v oblasti čtenářské pregramotnosti, zejména pak na práci s dětmi, které mají odklad školní docházky, případně na práci s dětmi s obtížemi, vyžadujících podporu v oblasti přípravy na čtení a psaní. Studenti budou schopni stanovit příčiny obtíží dětí v oblasti přípravy na čtení a psaní, tyto jejich obtíže kompenzovat vhodně zvolenými činnostmi, a tím zajistit plynulý přechod dětí do prvního ročníku ZŠ.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - Definovat základní pojmy z oblasti čtenářské pregramotnosti; - Vyjádřit vlastními slovy principy využívání aktivizačních metod rozvíjení čtenářské pregramotnosti; - Navrhnout soubor řízených a polořízených činností směřujících k rozvoji čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku; - Diagnostikovat úroveň předpokladů pro osvojování čtenářských a písařských dovedností; - Navrhnout intervence pro děti s obtížemi v dílčích oblastech; - Vysvětlit podstatu základních metod pro výuku elementárního čtení a psaní;
Osnova
  • 1. Význam čtenářské dovednosti a dovednosti psát v dnešní společnosti a v naší kultuře; vliv rozvoje těchto dovedností na školní úspěšnost, popř. neúspěšnost ve škole 2. Čtení a psaní jako činnost potřebná pro život, jako součást funkční gramotnosti 3. Aktuální přístupy k rozvoji pregramotnosti v předškolním věku 4. Rozvoj pregramotnosti dětí minoritních skupin 5. Význam rodiny pro rozvoj čtenářské pregramotnosti 6. Rozvoj slovní zásoby a řečových dovedností 7. Rozvoj sluchové diferenciace a zrakové percepce 8. Rozvoj grafomotoriky a jeho význam pro nácvik psaní 9. Výzkum v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 10. Příprava pročtenářsky podnětného prostředí 11. Diagnostikování předpokladů dítěte ke čtení a psaní 12. Diagnostikování a kompenzace obtíží dětí v oblasti přípravy na čtení a psaní 13. Metody výuky elementárního čtení a psaní v 1. třídě ZŠ
Literatura
  • FASNEROVÁ, Martina. Prvopočáteční čtení a psaní. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 282 stran. ISBN 9788027102891. info
  • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. 2. vydání. Brno: Edika, 2015. 217 stran. ISBN 9788026606581. info
  • TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 140 stran. ISBN 9788026207900. info
  • HAVEL, Jiří a Veronika NAJVAROVÁ. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 111 s. ISBN 978-80-210-5714-2. info
  • Predškolská a elementárna pedagogika. Edited by Zuzana Kolláriková - Branislav Pupala. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 8071785857. info
Výukové metody
seminární diskuse, domácí úkoly, prezentace
Metody hodnocení
prezentace portfoliových úkolů, zápočet
Informace učitele
Další literatura: Kropáčková, J., Wildová, R., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488–509. Gavora, P. (2018). Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik. Pedagogická orientace, 28(1), 25-45. Pupala, B. at al. (2003). Rané štúdie o ranej gramotnosti. 1. Vyd. Bratislava: Univerzita Komenského.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPPk10