YPPk12 Souvislá praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praxe je umožnit studentovi ověřit v praxi schopnost diagnostikovat obtíže dítěte a naplánovat intervenční program společně s učiteli mateřské školy a konzultovat jej s rodiči. Praxe svým pojetím navazuje na všechny předchozí praxe a propojuje je v komplexní celek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat a vysvětlit diagnostické postupy a volbu diagnostických metod; - interpretovat diagnostická zjištění; - navrhnout opatření směřující k podpoře rozvoje dítěte; - koordinovat práci v týmu; - efektivně komunikovat s rodiči; - navrhnout strategie spolupráci s poradenskými zařízeními; - reflektovat svoji profesní dovednosti a připravit plán svého profesního rozvoje.
Osnova
  • Praxe probíhá v libovolném termínu, který si volí student sám, v délce dvou týdnů. Student má za úkol diagnostikovat obtíže vybraného dítěte a společně s učitelkou navrhnout plán pedagogické podpory, který konzultuje s rodiči. Student může navázat na Diagnosticko-intervenční praxi a pokračovat v intervenci již diagnostikovaného dítěte. Svoje postupy konzultuje s poradenským zařízením, vyhodnocuje účinky intervence apod. Součástí praxe je také sebereflexe, při které student vyhodnocuje svoje profesní dovednosti nabyté v průběhu studia a formuluje plán svého další profesního rozvoje.
Literatura
  • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. 125 s. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6. info
  • KŘÍŽ, Petr. Kdo jsem, jaký jsem : aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 132 s. ISBN 8023946692. info
Výukové metody
praxe, reflexe
Metody hodnocení
písemná reflexe, zpětná vazba
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk12