YPSk03 Psychopatologie předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPSk03/01: Pá 6. 11. 10:00–13:50 učebna 6, Pá 4. 12. 10:00–13:50 učebna 41, D. Havelka
Předpoklady
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem duševních poruchách, problémech a poruchách v chování vyskytujících se v předškolním věku. Student bude po absolvování předmětu schopen na základní úrovni diskriminovat zdravý vývoj a jeho patologické odchylky. Bude mít základní přehled o psychických problémech a patologických jevech, které se mohou v předškolním věku vyskytnout (syndrom CAN, úzkostné a depresivní prožívání, separačně-úzkostná reakce, problémy a poruchy spánku, psychosociální deprivace, porucha aktivity a pozornosti, problémy a poruchy v chování, poruchy autistického spektra, opoždění ve vývoji, mentální postižení, sexuální zneužívání, enuréza, enkopréza, sourozenecká rivalita, atd.). Bude seznámen se základními terapeuticko-výchovnými postupy. Upevní si povědomí o svojí pozici a kompetencích v rámci práce s těmito fenomény. Získá přehled o odbornících, se kterými bude moci v případě obtíží spolupracovat. Student také bude schopen definovat a identifikovat výchovné, a výukové cíle vedoucí k rehabilitaci daných obtíží a navrhnout základní opatření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studující: - Schopni odhalit nejběžnější odchylky v oblasti psychického vývoje, orientovat se v základních psychopatologických termínech - Mít základní přehled o možnostech reedukace a terapie nejběžněžnějších psychických obtíží dětského věku - aplikovat informace o psychických odchylkách a obtížích v individuálním přístupu k výchově a vzdělávání dětí - znát potřeby, související se sociálním a emočním vývojem předškolních dětí - Schopni rozpoznat svoje kompetence v procesu práce s dítětem s psychickými obtížemi a v případě potřeby budou mít přehled o odbornících, se kterými je možno spolupracovat a na které rodinu dítěte odkázat
Osnova
 • Obecné aspekty zdravého duševního vývoje předškolního dítěte ( tělesný, pohybový, citový, sociální vývoj; myšlení a řeč; kresba a hra) - Možnosti spolupráce s odborníky (klinický psycholog, poradenský psycholog, pedopsychiatr, pediatr, OSPOD) - Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - mentální postižení, opoždění ve vývoji (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - psychosociální deprivace, syndrom CAN, sexuální zneužívání (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - úzkostné a depresivní prožívání, separačně-úzkostná reakce (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - problémy a poruchy spánku, neorganická enuréza a enkopréza (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - porucha aktivity a pozornosti, problémy a poruchy v chování (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - poruchy autistického spektra (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - sourozenecká rivalita, přítomnost duševní poruchy v rodině (charakteristika, diagnostika, edukace, terapie) - Školní zralost
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2007. iv, 212. ISBN 9788025118290. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
 • ALLEN, K. Eileen a Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte : od prenatálního období do 8 let. Translated by Petra Vlčková. Vydání první. Praha: Portál, 2002. 187 stran. ISBN 8071786144. info
  neurčeno
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 575 stran. ISBN 9788026207146. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Vydání druhé. Praha: Portál, 2000. 444 stran. ISBN 8071784966. info
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse, průběžné studium
Metody hodnocení
zápočet - písemný test (65 % úspěšnost)
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPSk03