YSOk01 Sociálně-pedagogické aspekty výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Tvorba projektů je důležitou součástí pedagogické práce. Cílem předmětu je připravit studenty pro projektování (tvorbu projektů) v prostředí mateřských škol. Prakticky zaměřený předmět umožní studentům získat dovednosti spojené s tvorbou projektů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit možnosti tvorby projektů pro školní prostředí a to především projektů zaměřených na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a zacházení s jinakosti v dětském kolektivu. Dalším cílem je podpora tvořivosti studentů, kteří budou pracovat v týmech a vytvářet projekty, jejichž dílčí části budou v rámci semestru realizovat. Studenti budou pracovat v týmu v kontextu práce v prostředí MŠ. V průběhu cvičení budou vytvářet rámec projektu a zpracují projektovou dokumentaci. Zpracovaný projekt budou prezentovat v rámci semináře. Na základě této zkušenosti navrhnou reálný projekt, jehož dílčí část v průběhu semestru zrealizují. Projekt bude zaměřený na podporu dětí v MŠ, v přihlédnutím k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. V závěru předmětu studenti vytvoří kompletní projektovou dokumentaci, která bude součástí jejich profesního portfolia.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student/ka schopen/schopna: • vytvořit tým a společně vybrat téma projektu pro prostředí MŠ; • zabývat se tématem podpory a motivace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí; • vyhledat schémata dotačních projektů, zpracovat popis projektu a matici logického rámce, vytvořit záměr, cíl, výstupy a aktivity projektu • navrhnout reálný projekt a připravit jejího dílčí části pro realizaci; • tvořivé práce při vytváření projektu.
Osnova
 • 1. Motivace studentů k projektování, vytvoření týmů a rámce pro tvorbu projektu. Význam projektování v podpoře dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projektování přispívající ke kultuře uznání v prostředí školy. 2. Práce s vybranými tématy projektu. Teoretické zázemí pro tvorbu projektů. Fáze tvůrčího procesu a kreativní techniky. Záměr a cíle projektu, matice logického rámce, výstupy a aktivity projektu 3. Komunikace s konkrétním mateřskými školami, depistáž prostředí vhodných pro realizaci projektu. Zpracování projektové dokumentace. Prezentace vytvoření projektů. 4. Možnosti realizace dílčích částí projektu v konkrétních zařízeních. Příprava realizace, práce v týmech. Supervize dílčích částí projektu. 5. Prezentace a výstupy projektu. Vytvoření portfolia projektu, medializace a obhajoba výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe - multikulturní lekce ve školách a dalších institucích. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 305 s. ISBN 978-80-210-8119-2. info
 • BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. První vydání. Praha: Grada, 2013. 260 stran. ISBN 9788024744872. info
  doporučená literatura
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK a Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8430-8. info
 • GULOVÁ, Lenka a Stanislav STŘELEC. Programmes Supporting the Educational Needs of Romani Pupils in the Czech Republic. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. 2016, roč. 8, č. 1, s. 125-135. ISSN 1803-6546. URL info
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • VÍTKOVÁ, Marcela. Kapitoly z personálního řízení pro neziskové organizace. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 87 s. ISBN 8070416785. info
 • DEBBASCH, Charles a Jacques BOURDON. Neziskové organizace. Translated by Jiří Vejdělek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 127 s. ISBN 8085865785. info
  neurčeno
 • GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Praha: Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č.3, 2012. 4 s. ISSN 1214-8717. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce : pro pedagogické obory. Vydání 1. Praha: Grada, 2011. 208 stran. ISBN 9788024733791. info
Výukové metody
cvičení, diskuse, seminární výuka, práce v týmu
Metody hodnocení
Hodnocení projektu a týmové práce skupiny Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YSOk01