YSPk03 Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YSPk03/01: So 10. 4. 8:00–13:50 učebna 58, P. Pitnerová, A. Sedláčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je specifikovat individuální rozdíly ve vzdělávání dětí s různými formami a stupni speciálních vzdělávacích potřeb.
Výstupy z učení
- Student získá základní teoretické poznatky v rámci jednotlivých forem a stupňů SVP;
- Student si prohloubí základní terminologii, vztahující se k oborům speciální pedagogiky.
Osnova
 • • Dítě/žák s narušenou komunikační schopností, jeho vzdělávání a podpora, komunikace, možnosti logopedické intervence.
 • • Dítě/žák se sluchovým postižením nebo s oslabením sluchového vnímání, jeho vzdělávání a podpora, zásady komunikace.
 • • Dítě/žák se specifickými poruchami učení, jeho vzdělávání a podpora, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Podpora funkční gramotnosti.
 • • Dítě/žák s tělesným postižením, jeho vzdělávání a podpora.
 • • Dítě/žák s chronickým onemocněním a jeho vliv na vzdělávání.
 • • Dítě/žák se zrakovým postižením nebo oslabení zrakového vnímání, jeho vzdělávání a podpora.
 • • Dítě/žák s mentálním postižením nebo s oslabením kognitivního výkonu, jeho vzdělávání a podpora.
 • • Dítě/žák s poruchami autistického spektra – PAS, jeho vzdělávání a podpora.
 • • Dítě/žák v riziku poruch chování, s problémy/poruchou chování jeho vzdělávání a podpora.
Literatura
  povinná literatura
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 435 stran. ISBN 9788073676797. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vydání první. Praha: Portál, 2004. 228 stran. ISBN 8071788880. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7315-229-1. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141. info
Výukové metody
Prezentace jednotlivých typů speciálních vzdělávacích potřeb, jejich projevů. Kategorizace. Diskuze nad specifikovanými tématy a odbornou literaturou. Příprava podkladů pro zpracování seminární práce – případové studie.
Metody hodnocení
Zápočtový test s otevřenými otázkami. Podmínky a hodnocení budou upřesněny vyučujícími v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YSPk03