YSPk04 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 8:00–13:50 učebna 60, Pá 6. 11. 8:00–13:50 učebna 60, Pá 20. 11. 8:00–13:50 učebna 60, Pá 18. 12. 8:00–13:50 učebna 60
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu se bude orientovat v současných aspektech ontogeneze řeči a jazykových schopností, bude seznámen s významem včasné diagnostiky vývoje řeči a jazykových schopností u dětí s identifikovatelným a potenciálně identifikovatelným rizikem, nejčastějšími druhy narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Bude schopen prakticky aplikovat postupy při ovlivňování vývoje komunikační schopnosti dětí raného a předškolního věku v prostředí mateřské školy.
Výstupy z učení
Student získá teoretické poznatky týkající se vývoje řeči a jazykových schopností v předškolním věku; bude se orientovat v nejčastějších druzích narušené komunikační schopnosti, které se mohou vyskytnout u dětí předškolního věku, osvojí si specifika přístupů k dětem s NKS v mateřské škole z pozice pedagoga. Získá dovednosti v efektivních strategiích užívaných při rozvoji komunikační schopnosti dětí v raném a předškolním věku.
Osnova
  • Základní atributy jazyka a řeči, verbální komunikace, nonverbální komunikace. Současné aspekty ontogeneze řeči a jazykových schopností, teorie vývoje jazykových schopností. Charakteristika jazykových rovin (lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, foneticko-fonologická, pragmatická). Raná logopedická intervence; včasná diagnostika vývoje řeči a jazykových schopností. Nácvik užívání efektivních komunikačních strategií pro rozvoj řeči a jazykových schopností. Děti s identifikovatelným a potenciálně identifikovatelným rizikem vývoje komunikační schopnosti. Narušený vývoj řeči – klasifikace, charakteristika. Specificky narušený vývoj řeči. Opoždění ve vývoji řeči a jazykových schopností, možnosti ovlivňování komunikační schopnosti dětí, spolupráce s rodiči. Poruchy artikulace – dyslalie, dysartrie, specifika přístupu k dětem s poruchami artikulace. Poruchy plynulosti a tempa řeči, specifika přístupu k dětem s koktavostí a breptavostí. Poruchy zvuku řeči – huhňavost, palatolalie. Specifika přístupu dětem s poruchami zvuku řeči. (S)elektivní mutismus – vymezení, charakteristika, logopedická intervence. Specifika přístupu k dětem s mutismem. Praktická cvičení s pomůckami pro rozvoj komunikační schopnosti dětí předškolního věku.
Literatura
  • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
  • SMOLÍK, Filip a Gabriela MÁLKOVÁ. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku : osvojování slovní zásoby a gramatiky, rozvoj fonologických schopností a fonologického povědomí, poruchy jazykového vývoje, diagnostika jazykových schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 248 s. ISBN 9788024742403. info
  • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0. info
  • HORŇÁKOVÁ, Katarína, Svetlana KAPALKOVÁ a Marína MIKULAJOVÁ. Jak mluvit s dětmi : od narození do tří let. Translated by Kateřina Slavíková. Vydání první. Praha: Portál, 2009. 167 stran. ISBN 9788073676124. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická výuka. Diskuse nad specifikovanými tématy a odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je třeba zodpovědět 75 % otázek). Zpracování a prezentace případové práce. Podmínky a hodnocení budou upřesněny vyučujícími v ISu.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YSPk04