ZS1BP_ITC Terénní cvičení k výuce o přírodě a společnosti

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/3.3. 5 dnů. Výuka probíhá blokově. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková (cvičící)
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Češková
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dovedností při cestování a pobytu v odlišném geografickém prostředí, získání komunikačních a explanačních zkušeností v cizím prostředí, obohacení teoretických a regionálních geografických vědomostí. Získání schopností připravit a realizovat zahraniční i domácí exkurzi pro žáky a studenty. Terénní praxe cíleně probíhá v zemích a regionech se specifickými etnickými, sociálními a politickými problémy.
Výstupy z učení
- Vyhledávat, analyzovat a interpretovat informace k dané lokalitě za účelem jejich didaktické transformace; - Zhodnotit dané místo/lokalitu s ohledem na bezpečnostní rizika, která jsou s touto výukovou formou spojená; - Navrhnout a realizovat jednotlivé učební úlohy pro žáky založené na aktivním poznávání krajiny a přírody (pozorování, práce s různými učebními pomůckami, orientace v krajině, panoramatický nákres, lokalizace místa pomocí GPS, ...); - Sestavit soubor učebních úloh a činností do formy krátkodobé i dlouhodobé terénní výuky a tuto výuku následně realizovat; - Navrhnout vhodné způsoby evaluace terénní výuky na úrovni znalostí, dovedností i postojů; - Využívat ve výuce regionální princip, tedy vybírat takové příklady učiva, které se váží ke konkrétním situacím a místům, které budou pro žáky srozumitelné zejména pro jejich využití v praktickém životě; - Posilovat u studentů schopnost kooperace ve výuce. - Student si je vědomý různých činností, které nelze naučit jen ve školním prostředí, dovede je v průběhu roku identifikovat a vhodně zařazovat do Školního vzdělávacího programu. - Student navrhne, realizuje a reflektuje odborně správné, věku žáků přiměřené různé formy terénní výuky, která má i velký mezioborový přesah a vede nejen k procvičování znalostí, ale zejména dovedností a postojů.
Osnova
 • V průběhu celého týdne studenti projdou čtyřmi tematickými bloky, zaměřenými podle předmětů, které dohromady integrují přírodovědnou výuku v terénu:

 • Biologický den
 • BIOTOPY VÝRAZNĚ OVLIVNĚNÉ ČLOVĚKEM(rybník, pole, louka) - sběr, odlovy a determinace organismů těchto biotopů, potravní vztahy v těchto biotopech a jejich funkce z hlediska přírody a člověka. Součástí je také chemická analýza získaných vzorků vody a půdy.
 • BIOTOPY LESNÍ - porovnávání různých typů lesa s ohledem na výškové stupně a vliv člověka, sběr, odlovy a determinace organismů těchto biotopů, potravní vztahy v těchto biotopech a jejich funkce z hlediska přírody a člověka.

 • Geografický den
 • GEOGRAFICKÁ VYCHÁZKA - práce s GPS přístrojem, seznámení s okolím ATC Jedovnice a CHKO Moravský kras, aplikace geografických úkolů v praxi v terénu, geologické zajímavosti a historické aspekty regionu, povrchové a podpovrchové krasové jevy, vliv člověka na místní krajinu a vliv místní krajina na život lidí

 • Historický den
 • PUTOVÁNÍ HISTORIÍ REGIONU - středověké osídlení v regionu a jeho současné zdokumentování, sakrální stavby z období baroka, seznámení s obcí Křtiny jako specifickým poutním místem, jeskyně Výpustek a dopad období 2. světové války na místní část Moravského krasu

  1. Výběr tématu seminární práce: Studium vybrané fyzicko-geografické, ekonomicko-geografické a/nebo sociální /etnické, politické, náboženské, politické/ problematiky. Ekonomický, politický a společenský charakter země nebo vybraného regionu. 2. Veřejná prezentace předběžných výsledků. 3. Veřejná prezentace finálních výsledků po návratu. 4. Příprava článku do populárně-odborného časopisu.
Literatura
 • HOFMANN, E., MÍSAŘOVÁ, D., HERCIK, J. Interdisciplinární terénní výuka. http://civ.upol.cz/soubory/vystupy/teorie/Hofmann_et_al_2014.pdf
 • Atlasy, mapy,průvodci, cestovní kanceláře, Internet
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou osobní účasti na terénní praxi za koordinace aktivit odpovědným učitelem. Výuka probíhá formou pohybových aktivit - pěší, vodní nebo cykloturistika. Studenti zabezpečují dílčí svěřené organizační, výkonné a vzdělávací úkoly (vč. prezentací zpracovaných témat). Zápočet se uděluje na základě prezentace zpracovaného tématu a zprávy z praxe.
Informace učitele
Literatura aktualizována podle navštívených lokalit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/ZS1BP_ITC