ZS1BP_NGR4 Gramatika 4 (syntax) - Nj

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Systematisierung der Kenntisse über das System des deutschen zusammengesetzten Satzes, - Vergleich der deutschen und tschechischen Satzstrukturen, - Produktion grammatisch richtiger deutscher zusammengesetzter Sätze.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Seminarzyklus verfügen die Studierenden über einen kompletten Überblick über das System des deutschen zusammengesetzten Satzes, sind fähig, dieses mit dem Tschechischen zu vergleichen und sind fähig grammatisch richtige deutsche zusammengesetzte Sätze zu bilden.
Osnova
  • Obsahem předmětu je systematizování a rozšíření znalostí skladby německého jazyka a aplikování těchto znalostí v praktickém jazyce. Akcentováno je rovněž postižení paralel a diskrepancí mezi češtinou a němčinou a možnosti zprostředkování gramatické látky v rané výuce německého jazyka. Témata:Souvětí. Souvětí souřadné (vztahy mezi větami hlavními, soubory spojek, slovosled). Souvětí podřadné (vedlejší věty podmětné, předmětné, přívlastkové, příslovečné- časové, místní, způsobové, příčinné, podmínkové, důsledkové, účelové, přípustkové, adverzativní, substitutivní, eliminace a transformace konstrukcí vedlejších vět). Zkouška zahrnuje praktický a teoretický gramatický test z morfologie i syntaxe, dovednostní jazykový test a ústní zkoušku z praktického jazyka.
Literatura
  • BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Německá gramatika. Plzeň: Fraus, 1995.
  • POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1992.DUSILOVÁ, D., EBEL, M., GOEDERT, R., KOLOCOVÁ, V., VACHALOVSKÁ, L. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Polyglot, 2001.
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 s. ISBN 80-210-3626-5. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3347-9. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen Satzes. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 42 s. ISBN 80-210-3079-8. info
  • GÖTZE, Lutz a Ernest W. B. HESS-LÜTTICH. Knaurs Grammatik der deutschen Sprache :Sprachsystem und Sprachgebrauch. München: Knaur, 1989. 624 s. ISBN 3-426-26421-8. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou dvouhodinových seminářů každý týden. Předmět je ukončen soubornou zkouškou z gramatiky a praktického jazyka. Zkouška zahrnuje praktický a teoretický gramatický test z morfologie i syntaxe, dovednostní jazykový test a ústní zkoušku z praktického jazyka.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.