ZS1BP_NRD4 Řečové dovednosti 4 - NJ

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1BP_NRD4/01: Po 13:55–15:35 učebna 63, M. Muzikant
Předpoklady
Gramatika a slovní zásoba 9 lekcí z učebnice "Studio D A2".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na zdokonalení řečových dovedností, především dovednosti mluvení, čtení a psaní v německém jazyce. Jádro výuky tedy tvoří práce s textem a konverzace. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vyjadřovat se na probraná témata, použít probranou slovní zásobu, porozumět jednodušším textům, interpretovat je a shrnout je vlastními slovy. Im Zentrum des Kurses steht die Verbesserung der Sprachfertigkeiten Sprechen, Lesen und Schreiben in der deutschen Sprache, vor allem die Arbeit mit Texten und Konversation. Am Ende des Kurses soll der Student fähig sein: sich über die festgelegten Themen zu äußern, den gelernten Wortschatz zu benutzen, einfachere Texte zu verstehen, interpretieren und mit eigenen Worten zusammenzufassen
Osnova
  • Stěžejním materiálem je učebnice "Studio D A2". Osnovu pro tento semestr tvoří 10.-12. lekce z této učebnice, které budou doplněny o autentické texty z různých pramenů. Témata: 1. Svátky 2. Všemi smysly 3. Vynálezy. Als Grundmaterial des Unterrichts wird das Lehrwerk "Studio D A2". benutzt (Lektionen 10-12). Dazu werden verschiedene authentische Texte gewählt. Themen: 1. Feste 2. Mit allen Sinnen 3. Erfindungen.
Literatura
  • FUNK, Hermann, Christina KUHN a Silke DEMME. Studio d A2 : učebnice s pracovním sešitem, audionahrávkami a vyjímatelným slovníkem : němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Edited by Věra Janíková. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 312 s. ISBN 9788072388820. info
  • FUNK, Hermann. Studio d A2 : učebnice s pracovním sešitem, audionahrávkami a vyjímatelným slovníkem : lekce 7-12. Edited by Věra Janíková. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 196 s. ISBN 9788072385973. info
Výukové metody
praktická cvičení praktische Übungen
Metody hodnocení
Krátký referát na vybrané téma a písemný test na konci semestru.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.