ZS1BP_RRD6 Řečové dovednosti 6 - RJ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Kleinová (cvičící)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1-B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je procvičení a doplnění probíraného na přednáškách učiva; rozvíjení komunikačních dovedností v písemném a ústním projevu; procvičení překladu z ruštiny do češtiny a naopak. Na konci tohoto kurzu student bude schopen prakticky používat syntaktické struktury v ústní komunikaci; analyzovat stavbu ruských vět; srovnat syntaktický systém ruštiny a češtiny.
Osnova
 • 1. Syntaktické jednotky. Shody a rozdíly mezi ruštinou a češtinou.
 • 2. Věta jednoduchá. Určování druhů vět dle komunikačního záměru.
 • 3. Rozbor věty holé a rozvité. Specifika ruských záporných vět.
 • 4. Hlavní větné členy: podmět a přísudek. Určování typů přísudků.
 • 5. Rozvíjející větné členy: přívlastek a přístavek.
 • 6. Přímý a nepřímý předmět. Doplněk. Způsoby vyjádření. Překlad konstrukcí s doplňkem do češtiny.
 • 7. Příslovečné určení: klasifikace, způsoby vyjádření.
 • 8. Rozdíly v použití jednočlenných vět v ruštině v porovnání s češtinou.
 • 9. Souvětí: syntaktický rozbor, specifika překladů českých souvětí do ruštiny.
 • 10. Určování typů souřadných souvětí.
 • 11. Analýza podřadných souvětí.
 • 12. Bezespoječné souvětí. Souvětí s různými typy syntaktických vztahů.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
  doporučená literatura
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • VYČICHLOVÁ, Ema a Bedřich ČESAL. Cvičení z ruské syntaxe. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 102 s. ISBN 80-7082-372-0. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
Výukové metody
V průběhu studia vypracovávají studenti domácí úkoly a v rámci samostatné práce syntaktická cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
plnění domácích úkolů
úspěšné zvládnutí zápočtového testu (k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 75%).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Pokud si předmět zapíší méně než 10 studentů, výuka bude probíhat bezkontaktně. Učební materiály pro samostatnou práci budou vloženy do Studijních materiálů předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry ruského jazyka a literatury.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.