ZS1MK_PD2 Praktikum k didaktice výuky o přírodě a společnosti 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Češková (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Frýzová
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1MK_PD2/01: Pá 14. 2. 12:00–13:50 učebna 5, Pá 21. 2. 18:00–19:50 učebna 11, Pá 20. 3. 10:00–11:50 učebna 54, Pá 24. 4. 16:00–17:50 učebna 4, T. Češková, M. Jireček
Předpoklady
Absolvování předmětů: ZS1BP_IVZ1,ZS1BP_IVZ2,ZS1BP_IVZ3,ZS1BP_IVZ4, ZS1BP_PAEK,ZS1BP_ZBUC, ZS1BP_PBGP, ZS1MP_PD1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Praktikum integrovaného vědního základu I a na Didaktiku integrovaného vědního základu. Hlavní cíle kurzu jsou:
využití alternativních forem výuky předmětů o přírodě a společnosti;
integrovaná tématická výuka;
terénní výuka;
projektová výuka aj.
Studentský pedagogický projekt bude skupinově vytvářen a realizován v různých typech základních škol v podobě integrované tématické výuky.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
-transformovat vybrané přírodovědné a společenskovědní obsahy do učiva s využitím adekvátních výukových metod, forem a prostředků
- identifikovat problémové oblasti učiva o přírodě, je si vědom návaznosti v rámci předmětu napříč ročníky, ale také mezipředmětových vztahů
- vhodnými diagnostickými nástroji ověřit prekoncepty, znalosti a dovednosti žáků, výsledky těchto zjištění zohlednit ve své výuce
- kriticky posoudit a vhodně využít dostupné didaktické prostředky (učebnice, pracovní listy, texty, obrazy, …) pro výuku témat o přírodě a do výuky vybírat nebo připravovat takové didaktické prostředky, které jsou oborově i didaktické správné
- pro vysvětlení problémových pojmů, jevů a procesů volit vhodné příklady a algoheuristické postupy
- ve své výuce dodržovat didaktické principy, především pak princip regionální a fenologický
Osnova
 • 1. Alternativní metody a formy výuky předmětů o přírodě a společnosti (kooperativní výuka, práce ve dvojicích, skupinová výuka, projektová výuka aj.) 2. Projektová výuka 3. Terénní výuka 4. Regionální aspekty výuky 5. Integrovaná tématická výuka 6. Vzdělávací obsahy vhodné pro alternativní výuku 7. Výukové prostředky vhodné pro alternativní výuku 8. Komplexní alternativní didaktické zpracování daného tématu: - struktura metodického zpracování tématu - příprava pomůcek a pracovních listů pro výuku - vlastní realizace výuky - analýza a zhodnocení výuky - studentská konference 9. Průřezová témata a alternativní výuka předmětů o přírodě a společnosti
Literatura
 • Machalová
 • PODROUŽEK, Ladislav. Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 156 s. ISBN 80-86473-37-6. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Helena MUSILOVÁ. Pojetí a obsah učiva o nerostech, horninách a půdě a způsob jeho realizace ve vyučování prvouce a přírodovědě. Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, spol.s.r.o., 2001, roč. 10, č. 3, s. 77-85. ISSN 1211-4669. info
 • PODROUŽEK, Ladislav a Jan JŮZA. Didaktika přírodovědy :(vyučování přírodovědě na integrovaném pozadí). 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 131 s. ISBN 80-7082-636-3. info
 • PODROUŽEK, Ladislav. Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 146 s. : i. ISBN 80-7082-431-X. info
 • MACHALOVÁ, Miloslava. Didaktika vlastivědy. Brno: Paido, 1996. 97 s. ISBN 8085931141. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Hana HORKÁ. Náměty do prvouky. 2. vyd. Brno: Paido, 1996. 23 s. ISBN 8085931265. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Hana HORKÁ. Náměty do prvouky. 2. Brno: Paido, 1996. 44 s. ISBN 80-85931-29-X. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Prvouka v 1.-3. ročníku základní školy. Brno: Paido, 1996. 59 s. ISBN 8085931311. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra. Didaktika prvouky. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1995. 55 s. ISBN 8085931036. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Hana HORKÁ. Náměty do prvouky. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 27 s. ISBN 8085931044. info
Výukové metody
cvičení, projektová výuka
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Získání zápočtu je podmíněno plněním zadaných úkolů v průběhu semestru a odevzdáním seminární práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Seminární práce: Návrh zpracování společenskovědního tématu pro 1. stupeň ZŠ – integrující učivo dějepisné a zeměpisné 1) Teoretický základ – poznatky k danému tématu čerpané min. ze třech odborných zdrojů (literatura, odborné články) – s odkazy (ne internet) 2) Úlohy (cíle, návaznost na RVP ZV, přesné zadání pro žáky) pokrývající vyšší stupně revidované Bloomovy taxonomie (aplikovat, analyzovat, hodnotit, tvořit) – pro jednu vyučovací hodinu, přiložit využitelné didaktické prostředky (mapy, ukázky z literatury, fotografie…), způsoby hodnocení – nemusí jít o pracovní list, může se jednat o návrh hodiny (frontální, skupinové, projektové…)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/ZS1MK_PD2