ZS1MK_RZT1 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 1

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/.3. 4 hod konzultace. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 4. 16:00–17:20 učebna 32, Pá 11. 5. 16:00–17:20 učebna 36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory - informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam - identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví - chápe význam rodiny a školy v podpoře zdraví - vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice
Osnova
  • 1.Zdraví a jeho determinanty 2.Výživa člověka 3.Obezita a poruchy přijmu potravy 4.Závislosti a kouření 5.Sexuální výchova 6.Prevence nemocí a úrazů 7.Výchova ke zdraví ve školním prostředí
Literatura
  • BLATNÁ J. a kol. Výživa na začátku 21. století. Praha : Společnost pro výživu, 2005.
  • Manuál prevence v lékařské praxi :souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 2005. 732 s. ISBN 80-7168-942-4..
  • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
  • SVOBODNÍKOVÁ, Jana. Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ : očekávané výstupy : klíčové kompetence : mezioborové souvislosti : průřezová témata. Olomouc: Prodos, 2006. 202 s. ISBN 8072301691. info
  • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
  • BUDIŠ, Josef a Josef BURÝŠEK. Uplatnění RVP ve výuce na ZŠ. první. PdF MU Brno: PdF MU Brno, 2004. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a průběžných konzultací.
Metody hodnocení
Student vypracuje teoretickou seminární práci na vybrané téma z některé oblasti výchovy ke zdraví
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.