ZS1MP_RZT1 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 1

Pedagogická fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9:20–10:05 učebna 32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: - formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory, identifikují a charakterizují preventabilní faktory ovlivňující zdraví - informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí. - identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace - vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice, popíší jejich obsah a význam
Osnova
  • 1.Zdraví a jeho determinanty 2.Výživa člověka 3.Obezita a poruchy přijmu potravy 4.Závislosti a kouření 5.Sexuální výchova 6.Prevence nemocí a úrazů 7.Výchova ke zdraví ve školním prostředí
Literatura
  • Manuál prevence v lékařské praxi :souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 2005. 732 s. ISBN 80-7168-942-4..
  • BLATNÁ J. a kol. Výživa na začátku 21. století. Praha : Společnost pro výživu, 2005.
  • SVOBODNÍKOVÁ, Jana. Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ : očekávané výstupy : klíčové kompetence : mezioborové souvislosti : průřezová témata. Olomouc: Prodos, 2006. 202 s. ISBN 8072301691. info
  • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
  • BUDIŠ, Josef a Josef BURÝŠEK. Uplatnění RVP ve výuce na ZŠ. první. PdF MU Brno: PdF MU Brno, 2004. info
  • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a průběžných konzultací.
Metody hodnocení
písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.